คณะกรรมการ งานวิชาการ

ประธานกรรมการ

ผศ.นพ. สมราช ธรรมธรวัฒน์

รองประธานกรรมการ

ผศ.พญ. ชนิกานต์ ธิราวิทย์

 
กรรมการ

รศ.พญ. จันจิรา เพชรสุขศิริ

กรรมการ

ผศ.พญ. อจลญา เตยะธิติ

กรรมการ

ผศ.พญ. จิราพร เสตกรณุกูล

กรรมการ

ผศ.นพ. สาธิต โรจน์วัชราภิบาล

กรรมการ

นพ. กิจจา รุ่งสิทธิชัย

กรรมการ

พญ. ดุลยพร วงศ์แสวง

กรรมการและเลขานุการ

น.ส. ชนากานต์ มาท้วม

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส. สุกัญญา มิ่งไชย

ผู้ช่วยเลขานุการ

นาง ศรีสวัสดิ์ ใจสมัคร

ผู้ช่วยเลขานุการ

นาง ลออ พลายเล็ก