คณะกรรมการ ฝ่ายงานวิชาการ

ประธานฝ่ายงานวิชาการ

รศ.พญ. วรรณวรางค์ ตีรสมิทย์

รองประธานฝ่ายงานวิชาการ

อ.นพ. จิตติ ชาติภูวภัทร

กรรมการ ฝ่ายงานวิชาการ

รศ.พญ. จิตรลัดดา วะศินรัตน์

รศ.พญ. จิราพร เสตกรณุกูล

ผศ.พญ. อจลญา เตยะธิติ

ผศ.พญ. วริศรา รงค์ทอง

อ.นพ. กิจจา รุ่งสิทธิชัย

บุคลากรด้านงานวิชาการ

กรรมการและเลขานุการ

น.ส. วิไลพร กาญจนาพงศาเวช

ผู้ช่วยเลขานุการ

นาง ศรีสวัสดิ์ ใจสมัคร