คณะกรรมการ ฝ่ายงานวิชาการ

ประธานฝ่ายงานวิชาการ

รศ.นพ. สมราช ธรรมธรวัฒน์

รองประธานฝ่ายงานวิชาการ

ผศ.พญ. ชนิกานต์ ธิราวิทย์

กรรมการ ฝ่ายงานวิชาการ

รศ.พญ. จันจิรา เพชรสุขศิริ

ผศ.พญ. อจลญา เตยะธิติ

รศ.พญ. จิราพร เสตกรณุกูล

ผศ.นพ. สาธิต โรจน์วัชราภิบาล

นพ. กิจจา รุ่งสิทธิชัย

พญ. ดุลยพร วงศ์แสวง

บุคลากรด้านงานวิชาการ

กรรมการและเลขานุการ

น.ส. ชนากานต์ มาท้วม

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส. นุสรา ดำเนิน

ผู้ช่วยเลขานุการ

นาง ศรีสวัสดิ์ ใจสมัคร

ผู้ช่วยเลขานุการ

นาง ลออ พลายเล็ก