Academic conference : Past events

ประชุมวิชาการ : Special lecture

– Amyloid & Tau PET Interpretation 
– PET in  Neuroinflammation

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความเข้าใจการแปลผลและบทบาททางคลินิกของเพทสแกนในการตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับสมอง อาทิ โรคสมองเสื่อมและการอักเสบของสมอง

สถานที่ : ห้องประชุมพิณพาทย์พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น 1 และ ระบบ Online

วันที่ : 11 เมษายน 2566

จำนวนผู้เข้าร่วม : NA

สาขาวิชา : ภาควิชารังสีวิทยา

ประชุมวิชาการ : Doppler Ultrasound in Chronic Venous Insufficiency:

You Can You Will

 

สถานที่ : ห้องประชุมพิณพาทย์พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น 1 และ ระบบ Online

วันที่ : 22 เมษายน 2566

จำนวนผู้เข้าร่วม : NA

สาขาวิชา : ภาควิชารังสีวิทยา

ประชุมวิชาการ : โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องเครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก สำหรับนักรังสีเทคนิค

 

สถานที่ : ระบบ Online

วันที่ : 2 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2566, จัดทั้งหมด 9 ครั้ง ทุกวันศุกร์ 12.00-13.00 เป็นระบบ Online

จำนวนผู้เข้าร่วม : NA

สาขาวิชา : ภาควิชารังสีวิทยา

ประชุมวิชาการ : Nuclear Medicine Neuroimaging in Movement Disorders

 

วัตถุประสงค์ : 1. เสริมสร้างความรู้ในเรื่องการแปลผลการตรวจ สำหรับรังสีแพทย์ แพทย์ และบุคลากรสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
                            หรือรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวผิดปกติ 
                        2. ฝึกทักษะและความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีด้าน neuroimaging สำหรับการนำมาใช้ในการวินิจฉัยสาเหตุของ
                            ภาวะการเคลื่อนไหวผิดปกติได้อย่างถูกต้อง

สถานที่ : ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ และระบบ online

วันที่ : 26-27 ตุลาคม 2565

จำนวนผู้เข้าร่วม : On-site = 34, Online = 90

สาขาวิชา : เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ประชุมวิชาการ : Radiotherapy insight into GI malignancy

 

วัตถุประสงค์ : 1. เสริมสร้างความรู้เรื่องการวางแผน และแนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยอนุภาคโปรตอน
2. เสริมสร้างความรู้ในเรื่องแนวทางการให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร (GI malignancies) ด้วยรังสีรักษา

สถานที่ : ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ และระบบ online

วันที่ : 11-12 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00–16.00 น.

จำนวนผู้เข้าร่วม : On-site = 50, Online = 47

สาขาวิชา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ประชุมวิชาการ Webinar: An approach to liver MRI in 120 minutes

 

วัตถุประสงค์ : เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการทบทวนความรู้เข้าใจถึงพื้นฐานของการตรวจภาพวินิจฉัยภาวะความผิดปกติของตับแยกแยะประเภทของก้อนเนื้อในตับ โดยมีอาจารย์แพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ

สถานที่ : Webinar

วันที่ 17 ธ.ค. 2564

จำนวนผู้เข้าร่วม : 296

สาขาวิชา : ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ  A menarini

ประชุมวิชาการ Imaging of pulmonary embolism: technique, protocols, and DRL establishment

 

วัตถุประสงค์ : ให้ความรู้แก้บุคลากรทางรังสีในเรื่องของ Protocol และ Eadiation dose ของการตรวจ CTPA

สถานที่ : ห้องประชุมย่อย สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ชั้น 10 ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช ผ่าน Zoom Meeting

วันที่ 1 ต.ค. 2564

จำนวนผู้เข้าร่วม : 565

สาขาวิชา : ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่งประเทศไทย

ประชุมวิชาการ SIRAD 2021 ตอน Welcome on (Tumor) Board

 

วัตถุประสงค์ : เพิ่มพูนองค์ความรู้ทางรังสีวิทยาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง มีการพัฒนาก้าวตามให้ทันโรคมะเร็ง

สถานที่ : SIRIRAJ LIVE

วันที่ 9-10 ก.ย. 2564

จำนวนผู้เข้าร่วม : 928

สาขาวิชา : ภาควิชารังสีวิทยา

ประชุมวิชาการ “Neuroradiology Teaching Round By the Master”

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ชั้นสูงในการแปลผลภาพ MRI ของโรคระบบประสาทสมอง มะเร็งสมอง ให้แก่รังสีแพทย์

สถานที่ : ห้องสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพ

วันที่ 5-6 ก.ย. 2562

จำนวนผู้เข้าร่วม : 113

สาขาวิชา : ภาควิชารังสีวิทยา

บรรยายวิชาการ “Updated technology and outcome of Brachytherapy”

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ด้านการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีในปัจจุบัน

สถานที่ : ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 ก.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าร่วม : N/A

สาขาวิชา : รังสีรักษา

ประชุมวิชาการ “Radiation Therapy for Adult and Pediatric CNS Tumors”

 

วัตถุประสงค์ : เรียนรู้การรักษามะเร็งสมองในเด็กและผู้ใหญ่และแนวทางการรักษาในอนาคต

สถานที่ : ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 17 มิ.ย. 2562

จำนวนผู้เข้าร่วม : 76

สาขาวิชา : รังสีรักษา

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Regional Training course on the Production and Quality Control of F-18 (beyond FDG) and C-11 Radiopharmaceuticals for PET Applications”

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อมุ่งเน้นทฤษฏีและปฏิบัติในการผลิต QC/QA cและประเมินผลPreclinical ของ F-18 Radiopharmaceutical

สถานที่ : โรงแรม De Prime Rangnam (เดอ ไพรม์ รางน้ำ)

วันที่ 17-21 มิ.ย. 2562

จำนวนผู้เข้าร่วม : 31

สาขาวิชา : เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Training Course and Workshop on Principle and the Use of Neuroimaging and Brain Mapping in Dementias and Epilepsy”

 

วัตถุประสงค์ : จัดการฝึกอบรมให้กับรังสีแพทย์ แพทย์อและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหรือรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ป่วยลมชัก เพื่อมีความรู้ในการแปลผลการตรวจ

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี

วันที่ 13-17 พ.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าร่วม : 90

สาขาวิชา : เวชศาสตร์นิวเคลียร์

International Conference โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง GE : SiRAD Talk

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การอบรมความรู้ชั้นสูงและการฝึกฝนทักษะด้านการส้างภาพรังสีวินิจฉัย

สถานที่ : โรงแรมวอร์ลดอร์ฟ แมกโนเลีย กรุงเทพฯ

วันที่ 8 มี.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าร่วม : 94

สาขาวิชา : ภาควิชารังสีวิทยา

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Current status of Nuclear Medicine in Taipei Veterans General Hospital” by Professor Huang, Wen-Sheng, M.D.

 

วัตถุประสงค์ : ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ทางด้านวิชาการกับอาจารย์แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์เฟลโลว์

สถานที่ : ห้องประชุมพิณพาทย์พิทยาเภท ตึก 72ปี

วันที่ 22 ก.พ. 2562

จำนวนผู้เข้าร่วม : 31

สาขาวิชา : เวชศาสตร์นิวเคลียร์

บรรยายวิชาการ International Lecture หัวข้อ “AI and diagnostic radiology” by Professor Yoshiyuki Watanabe, MD, PhD.

 

วัตถุประสงค์ : ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ทางด้านวิชาการกับอาจารย์แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์เฟลโลว์

สถานที่ : ห้องประชุมพิณพาทย์พิทยาเภท ตึก 72ปี

วันที่ 31 ม.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าร่วม : 75

สาขาวิชา : ภาควิชารังสีวิทยา

Enhancing Capacities in Radiotherapy

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางในการจัดทำระบบNational Quality Assurance Team for Radiation Oncology ในประเทศไทยหาทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถทำหน้าที่ในการเป็นNational Quality AssurancTeam for Radiation Oncology ในประเทศไทย และฝึกอบรมทีมผู้เชี่ยวชาญ

สถานที่ : ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 ธ.ค. 2561

จำนวนผู้เข้าร่วม : 36

สาขาวิชา : รังสีรักษา

บรรยายวิชาการ International Lecture by “Dr. Walter Kucharczyk MD,PRCPC “

 

วัตถุประสงค์ : ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ

สถานที่ : ห้องประชุมพิณพาทย์พิทยาเภท ตึก 72ปี

วันที่ 19 พ.ย. 2561

จำนวนผู้เข้าร่วม : 45

สาขาวิชา : ภาควิชารังสีวิทยา

บรรยายวิชาการ International Lecture by “Dr.Todd Abruzzo MD,FAHA “

 

วัตถุประสงค์ : ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ

สถานที่ : ห้องประชุมพิณพาทย์พิทยาเภท ตึก 72ปี

วันที่ 13-16 พ.ย. 2561

จำนวนผู้เข้าร่วม : 40

สาขาวิชา : ภาควิชารังสีวิทยา

1st/2 Thai chapter of CT Advances

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ขั้นสูงในการแปลผลภาพ MRI ในการร่วมรักษาโรคระบบประสาทที่พบบ่อย

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5ธ.ค.2550 (SIMR)

วันที่ 3-4 ส.ค. 2561

จำนวนผู้เข้าร่วม : 63

สาขาวิชา : รังสีวินิจฉัย

1st Annual MRI Meeting By Siriraj

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ขั้นสูงและการฝึกฝนทักษะด้านการสร้างภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สถานที่ : ห้องประชุม อวย เกตุสิงห์ ตึกศรีสวรินทิรา ชั้น3

วันที่ 18-19 พ.ค. 2561

จำนวนผู้เข้าร่วม : 291

สาขาวิชา : รังสีวินิจฉัย