คณะกรรมการ ฝ่ายสารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูล

ประธานฝ่ายสารสนเทศฯ

ผศ.นพ. สาธิต โรจน์วัชราภิบาล

รองประธานฝ่ายสารสนเทศฯ

รศ.นพ. สมราช ธรรมธรวัฒน์

กรรมการ ฝ่ายสารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูล

ผศ.นพ. ปาลนันท์ ศิริวนารังสรรค์

ผศ.พญ. อจลญา เตยะธิติ

อ.นพ. บุญฤกษ์ แสงเพชรงาม

นพ. ธนันต์ จิตวัชรโกมล

นพ. ปองภพ ตันตาปกุล

ผศ. ธนพงษ์ ทองประพาฬ

อ.พจนีย์ กาญจนพิบูลย์

ดร. เอนก สุวรรณบัณฑิต

นาย ปฏิยุทธ ศรีวิลาศ

เลขานุการฝ่ายสารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูล

กรรมการและเลขานุการ

น.ส. อรรถกร อินทรโกสุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

นาย โฆษิต ลำใย

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายเฉลิมพล เตชะวิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายทรงพร แจ้งจั่น