การบริการทางวิชาการ

      การบริการวิชาการ ได้มีการตีพิมพ์หนังสือ ตำรา ทางรังสีวิทยาหลายเล่ม เช่น ตำราของสาขารังสีวินิจฉัยสำหรับ นศพ. และมีการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

      ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางด้านการแพทย์ด้านรังสีวิทยาและมีส่วนในการชี้นำสังคมทางด้านวิชาการ โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น เวปไซต์ภาควิชาฯ, เพจเฟสบุคภาควิชาฯ, มหิดลแชนแนล, ศิริราชแชนแนล เป็นต้น

กิจกรรมวิชาการ

 

 

  

 

  

  
   

1st Annual MRI meeting by Siriraj

18-19 may 2018

  

  

Neuroimaging Inter-Guest Lecture

รศ.นพ.บัณฑิต ตันติวงศ์โกสีห์,

University of Texas Health Science Center at San Antonio

หัวข้อ traumatic brain injury

โดย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ณ

ห้องประชุมพิณพากย์พิทยาเภท

  

  

Riccabona Michael Graz (Austria)

gives a talk on CT How To tailor CT protocols in children

: contrast media & CT(A)-related topics

วันที่ 23 มกราคม 2561