คณะผู้บริหารภาควิชารังสีวิทยา

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

ศ.คลินิก พญ. อัญชลี ชูโรจน์

รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

รศ.พญ. วุฒิศิริ วีรสาร

หัวหน้าสาขาวิชารังสีวินิจฉัย

รศ.พญ. อัญชลี ชูโรจน์

หัวหน้าสาขาวิชารังสีรักษา

รศ.นพ. พิทยา ด่านกุลชัย

หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

รศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

คณะกรรมการผู้บริหารภาควิชาฯ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

อ.นพ. ภาคภูมิ ธิราวิทย์

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

อ.นพ. รัฐชัย แก้วลาย

หัวหน้าฝ่ายวิจัย

ผศ.นพ. ชนน งามสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผศ.นพ. สมราช ธรรมธรวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันอันตรายจากรังสี

ผศ.นพ. ชนน งามสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา

รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูล

ผศ.นพ. สาธิต โรจน์วัชราภิบาล

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผศ.พญ. วริศรา รงค์ทอง

หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

อ.นพ. บุญฤกษ์ แสงเพชรงาม