คณะผู้บริหารภาควิชารังสีวิทยา

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี

รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

ศ.ดร.นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชารังสีวินิจฉัย

รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี

หัวหน้าสาขาวิชารังสีรักษา

รศ.นพ. พิทยา ด่านกุลชัย

หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

รศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

คณะกรรมการผู้บริหารภาควิชาฯ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

ผศ.นพ. ภาคภูมิ ธิราวิทย์

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

ผศ.นพ. รัฐชัย แก้วลาย

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันอันตรายจากรังสี

ผศ.นพ. ชนน งามสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

รศ.พญ. วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูล

ผศ.นพ. สาธิต โรจน์วัชราภิบาล

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รศ.พญ. จิตรลัดดา วะศินรัตน์