ซีเซียม-137

สาระดีศิริราช ตอน ซีเซียม-137 คือ?? อันตรายต่อสุขภาพอย่างไร
โดย รศ.นพ.พิทยา ด่านกุลชัย
หัวหน้าสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสต​ร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล