Education Criteria for Performance Excellence

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

พันธกิจหลัก
        ภาควิชามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

การศึกษา การวิจัย และการบริการสุขภาพประชาชนให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาหลักการ วิธีการทางการแพทย์เพื่อชี้นำสังคม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งทางภาควิชาฯจะมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานและพัฒนางานด้านรังสีวิทยาอย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายของภาควิชาฯ ดังนี้

  • ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ด้านรังสีวิทยาเพียงพอในการใช้งานทางเวชปฏิบัติเบื้องต้น ผลิตรังสีแพทย์ รังสีแพทย์ต่อยอดและบุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญด้านรังสีวิทยา มีจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล
  • ให้บริการทางการแพทย์ด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลทางรังสีวิทยาที่มีคุณภาพในระดับสากล
    ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยา เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุขของประเทศและสากล
  • ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางด้านการแพทย์ด้านรังสีวิทยาและมีส่วนในการชี้นำสังคมทางด้านวิชาการ โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ
  • กำกับและดูแลความปลอดภัยทางรังสี แก่ผู้รับบริการทางรังสี และบุคลากรทางการแพทย์ ภายในภาควิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • กำกับและดูแลความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศทางรังสี และระบบจัดเก็บภาพทางรังสี

สมรรถนะหลัก
          ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีสมรรถนะหลัก กล่าวคือ สิ่งที่ทางภาควิชาฯมีความชำนาญที่สุดที่จะทำให้บรรลุพันธกิจของภาควิชาฯในด้านต่างๆได้แก่
        1.การศึกษา (education) ภาควิชามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านรังสีวิทยาด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรองรับการจัดการเรียนการสอนทางด้านรังสีวิทยาทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญา มีการบูรณาการการเรียนการสอนด้านรังสีวิทยาทั้ง 3 สาขา เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
        2.การวิจัย (research) ภาควิชามีการดำเนินโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งในเชิงวิชาการและเพื่อพัฒนาบริการสุขภาพ มีโครงการวิจัย KM และการทำวิจัยร่วมแบบสหสาขาวิชาชีพ
        3.การบริการ (service) ภาควิชามีความโดดเด่นในด้านบริการทางรังสีใน 3 สาขาวิชา การวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยาขั้นสูง การรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์และผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน รังสีรักษาของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ  นอกจากนี้ภาควิชาฯยังได้รับการยอมรับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านรังสีในระดับต้นๆของประเทศและสามารถชี้นำสังคมในด้านดังกล่า

ยุทธศาสตร์ “ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายคณะแพทย์ฯ”
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :  บรรลุข้อตกลง PA ระหว่างภาควิชากับคณะฯ ร้อยละ 100
เป้าประสงค์ : 1.1 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดสัมฤทธิ์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ
-เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อภารกิจตามนโยบายคณะแพทย์ฯโดยมุ่งเน้นภารกิจสำคัญ -บรรลุข้อตกลง PA ระหว่างภาควิชากับคณะฯ ร้อยละ 100 1 คณะกรรมการบริหารภาควิชากำหนด ควบคุม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุก 3 เดือน และรายงาน PA ต่อคณะฯ ปีละ 1 ครั้ง 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา 2. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของภาควิชา -จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม -จำนวนโครงการพัฒนาของภาคฯ สำนักงานภาคและสาขาฯ ทุก service profile
1. การศึกษา -การจัดการเรียนการสอนที่ดี – หลักสูตรแพทย์ศาสตร์ – หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน – หลักสูตรแพทย์ต่อยอด – หลักสูตรปริญญาโท  1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา 1) ผลิต e-lecture 2) ผลิต e-teaching file 3) ผลิต e-conference 4) ดำเนินการ VOC 5) พัฒนาเนื้อหารายวิชาและหลักสูตรตามเกณฑ์ WFFME ,แพทย์สภา  ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ และ ม.มหิดล -ร้อยละความสําเร็จของ โครงการที่ดําเนินการ ได้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สำนักงานภาคและสาขาฯ ฝ่ายการศึกษา
2. การวิจัย -การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 2.1 สนับสนุนการบริหารโครงการวิจัย 1) การส่งเสริมระบบผู้ช่วยวิจัย 2) การสนับสนุนและเปิดโอกาสด้านทุนวิจัย 3) การสนับสนุนด้านทุนนำเสนอผลงาน/ตีพิมพ์ – จำนวนผลการวิจัยสำเร็จใน 1 ปี – จำนวนผลการวิจัยตีพิมพ์ใน scopus – จำนวนรางวัลด้านผลงานวิจัย สำนักงานภาค ฝ่ายวิจัย  สาขาวิชา
 -งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI, Scopus 2.2  เสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมการวิจัย 1) การสนับสนุนการเข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนแก่อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด และบุคลากรอื่น – จำนวนผู้ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับต้น สำนักงานภาค ฝ่ายวิจัย ทุก service profile
3. การบริการทางการแพทย์ -การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการบริการทางรังสีที่เป็นเลิศ 3.1 บริหารจัดการระบบการบริการทางรังสีอย่างเป็นระบบ 1) ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และแผนปฏิบัติ -ร้อยละความสําเร็จของ การปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง และแผนปฏิบัติ ร้อยละ 100 วฉ/รษ/วน ทุก service profile
2) โครงการ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางรังสีทันสมัย -ระดับความสําเร็จของ การจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนงาน
3) โครงการฝึกอบรม/ศึกษาต่อ/เพิ่มพูนความรู้แก่อาจารย์ บุคลากรอื่น   -บุคลากรผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
 3.2 บริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 1) ออกระเบียบด้านความปลอดภัยทางรังสี -ร้อยละความสําเร็จของการออกระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สำนักงานภาค วฉ/รษ/วน ฝ่ายป้องกันอีนตรายจากรังสี