การประเมินคุณภาพการศึกษา

                 ภาควิชามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การวิจัยและการบริการสุขภาพประชาชนให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาหลักการ วิธีการทางการแพทย์เพื่อชี้นำสังคม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งทางภาควิชาฯจะมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานและพัฒนางานด้านรังสีวิทยาอย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายของภาควิชาฯ ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ด้านรังสีวิทยาเพียงพอในการใช้งานทางเวชปฏิบัติเบื้องต้น ผลิตรังสีแพทย์ รังสีแพทย์ต่อยอดและบุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญด้านรังสีวิทยา มีจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล

 หลักสูตร

กลไกสำคัญของการส่งมอบหลักสูตร

–  ก่อนปริญญา

– การบรรยายในชั้นเรียน

– การสัมมนากลุ่ม

– การเรียนภาคปฏิบัติข้างเตียงผู้ป่วย

– การฝึกปฏิบัติและดูแลผู้ป่วยนอก

– การสังเกตการณ์ใช้เครื่องมือการตรวจรักษาและการทำหัตถการในผู้ป่วยในสถานที่ปฏิบัติงานจริง

– การศึกษาด้วยตนเองจากภาพตัวอย่าง  (E-Teaching file)

– การดูวีดิทัศน์สอนแสดงการวินิจฉัยภาพรังสี

– การจัดเตรียมห้องสมุด และ E-Learning เพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

– การสอบวัดผลความรู้ของภาควิชาฯ

–  หลังปริญญา

– การบรรยายในชั้นเรียน

– การศึกษาด้วยตนเองจากภาพตัวอย่าง  (E-Teaching file)

– การสัมมนากลุ่ม, intra & interdepartmental conference

– Interhospital conference

– การฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอาจารย์ในสถาบันสมทบ

– การเรียนภาคปฏิบัติข้างเตียงผู้ป่วย

– การฝึกปฏิบัติงานและดูแลผู้ป่วยใน

– การทำวิทยานิพนธ์และหรือร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ผู้ดูแลในภาควิชาฯ

– การประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยกิจกรรมที่ให้ความมั่นใจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Entrustable Professional Activity: EPA)

– การสอบประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนชั้นปีที่ 1

– การสอบข้อเขียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 และ 3

– การสอบปากเปล่าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 และ 3

– การประเมินโดยอาจารย์หน่วยต่างๆในขณะปฏิบัติงานแต่ละเดือน

– การจัดอบรมความรู้ต่างๆ เช่น สถิติในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัยในคน

– การจัดเตรียมห้องสมุดประจำสาขา และ E-Learning เพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

พันธกิจ

อาคารสถานที่ที่สำคัญ

เทคโนโลยีที่สำคัญ

อุปกรณ์ที่สำคัญ

การศึกษา

– ตึก 72 ปี ชั้นใต้ดิน, ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 10 ฝั่งตะวันออก

– ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G, 1

– ตึกผู้ป่วยนอกชั้น พื้นดิน และชั้น 3

– อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้น 13

– ตึกรังสีราชนครินทร์ ชั้น 2

– ตึกนวมินทร์ฯ ชั้น 4

–  คอมพิวเตอร์ จำนวน 211 เครื่อง

– ห้องบรรยายพิณพากย์พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น 1

– Conference room และ Lecture room ตึก 72 ปี ชั้นใต้ดิน และชั้น 10

– ห้องประชุมโรจน์ สุวรรณสุทธิ ตึกรังสีราชนครินทร์ ชั้น 2

– ห้องประชุม 1001 อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 10

– ห้องประชุมสำนักงานสาขารังสีรักษา ตึก 72 ปี ชั้น 1 และ 6 

– ห้องบรรยายร่มไทร สุวรรณิก อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 13

– ห้องประชุมฤดี ปลีหจินดา  อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 14

– ห้องประชุมฤดี ปลีหจินดา  อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 12

พันธกิจ

ภาคบังคับ

ภาคสมัครใจ : ประเภท สถาบันที่ขอรับการรับรองคุณภาพ

การศึกษา

– พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

– เกณฑ์รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

– เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2542 (สกอ.)

– เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2545

– ระเบียบราชวิทยาลัย แพทยสภา ในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

– ระเบียบราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่งประเทศไทย

– ข้อกำหนดกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

– WFME (แพทยสภา,ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย)

ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

 

  ด้านการศึกษา

 

     1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พัฒนาสื่อการสอนให้ครบถ้วนในรูปแบบของวิดีทัศน์และสไลด์ประกอบการเรียนการสอนซึ่งนักศึกษาสามารถดูทบทวนได้ 

  • จัดทำประชุมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจาก นศพ.ที่มาเรียนในภาควิชารังสี จัดเป็นตารางประจำปีของทุกกลุ่ม นศพ. ในหัวข้อ ventilation และ reflection นำมาแก้ไขปัญหาและชี้แจงปัญหาบางประการเพื่อให้ นศพ. ได้เกิดความเข้าใจตรงที่ถูกต้อง อีกทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษากลุ่มต่อไปเข้ามาดำเนินการประชุมของฝ่ายการศึกษาภาควิชาฯ ทุกๆ เดือน เพื่อให้กรรมการฝ่ายการศึกษาของภาคฯ เสนอแนะวิธีการจัดการแก้ไขปัญหา

  • จัดทำเอกสารแนะนำการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาแพทย์ซึ่งได้มีการบอกวัตถุประสงค์และระเบียบปฏิบัติ และปรับปรุงรูปแบบหน้าปกมีรูปของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม

  • การจัดทำ VDO บันทึกการสอน นศพ. ดำเนินการครอบคลุมทั้ง 3 สาขาวิชาฯ

  • อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการหนังสือ : Diagnostic Radiology สำหรับ นศพ.

    1.2 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด มีการทบทวนและกำหนดกฎเกณฑ์ในการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเพื่อให้สามารถที่จะฝึกอบรมและสามารถที่จะแข่งขันได้ในระดับประเทศและนานาชาติ มีการจัดกิจกรรม open house ให้กับลูกค้าในอนาคตได้แก่ ผู้สนใจสมัครเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางด้านรังสี การรับฟังประเมินของลูกค้าปัจจุบันผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ

กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ปี2562