กิจกรรมการศึกษา

     Open House ประจำปีการศึกษา 2563 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดโอกาสให้แพทย์ที่สนใจเข้าสมัครฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านรังสีวิทยา ร่วมรับฟังข้อมูลน่ารู้น่าสนใจ พร้อมเดินชมสถานที่ต่างๆ ของภาควิชาฯ และสัมผัสประสบการณ์การฝึกอบรม เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับผู้ที่จะสมัครคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านภาควิชารังสีวิทยา (รอบที่ 1) วันที่ 27 กันยายน 2562