กิจกรรมการศึกษา

การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์ WFME 
สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล✨
🗓️วันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
รศ.นพ.ตรงธรรม ทองดี หัวหน้าภาควิชา ร่วมกับประธานฝ่ายการศึกษา ร่วมในการตรวจประเมิน
🔆อนุกรรมการหลัก 3 ท่าน 
 • พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พญ.วรินทร พุทธรักษ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พญ.ปรารถนา เชาว์ชื่น คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
🔆อนุกรรมการร่วม 5 ท่าน 
 • พญ.ณัชวาล จิตตภิรมย์ศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นพ.จิตปรีดีย์ สังข์ศิริ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พญ.ภัททิรา บุญศรี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นพ.สุทธิพร คำพันนิพ กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • นพ.มินทร์ พันธ์พิเชฐ กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์ WFME 
สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล✨
🗓️วันพฤหัสบดีที่ 4 – วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567
รศ.นพ.ตรงธรรม ทองดี หัวหน้าภาควิชา ร่วมกับประธานฝ่ายการศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ร่วมในการตรวจประเมิน
🔆อนุกรรมการหลัก 3 ท่าน 
 • พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พญ.ปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🔆อนุกรรมการร่วม 5 ท่าน 
 • พญ.คนึงนิจ ธรรมนิรัต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • พญ.อาภากร โฆษิตวัฒนกฤษ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • พญ.เมธินี ฉันทาดิศัย คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พญ.เกวลี ศศิวิมลพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นพ.วรัญญู พันธ์พิเชฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์ WFME 
สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล✨
🗓️วันพฤหัสบดีที่ 18 – วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567
รศ.นพ.ตรงธรรม ทองดี หัวหน้าภาควิชา ร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  ร่วมในการตรวจประเมิน
🔆อนุกรรมการหลัก 3 ท่าน 
 • นพ.ธิติ สว่างศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นพ.เพทาย รอดละมูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
🔆อนุกรรมการร่วม 4 ท่าน 
 • นพ.ราศิน วรวงศากุล คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นพ.นฤดม ศุภะกะลิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พญ.นฤมล จันมุณี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พญ.จิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒน์ไชย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Elective Study at the Department of Radiology
Welcome Dr. Anna Hollen and Dr. Chris Zinsmeister, residents from Oregon Health & Science University (OHSU), USA to undertake elective study at the Department of Radiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University from January 14th – February 9th, 2024.
Elective Study at the Department of Radiology
Welcome Mr. Seowoong Jun, a 5th-year medical student from Yonsei University, Korea, on undertaking an elective study at Division of Radiotherapy, Department of Radiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, from January 1st – 19th, 2024.
การเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ SiIM-TQA และ AUN-QA 
เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566
ห้องประชุมสาขาวิชารังสีวินิจฉัย ตึก 72 ปี ชั้น 10
โครงการสัมมนาวิจัยแก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1  ภาควิชารังสีวิทยา  
เมื่อ 18 ตุลาคม 2566
ห้องประชุมพิณพาทย์พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น 1 

OPEN HOUSE, กิจกรรมออนไซต์และออนไลน์ 

เมื่อ 15 กันยายน 2566 และ 29 กันยายน 2566

http://www.facebook.com/radsiriraj1/videos/594333355660880

 

โครงการสัมมนาแพทย์ประจำบ้าน  ภาควิชารังสีวิทยา 


เมื่อ 26-27 สิงหาคม 2566

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

งานลอยกระทง ประจำปี 2564

 
“ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงแบบห่วงใย ห่างไกลโควิด”
 

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 15 “พญ. ณัฐณิชา พิศูทธินุศาสตร์”

ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลรองอันดับ 2

ประกวดนางนพมาศศิริราช ประจำปี 2564

 

 

Open House ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดโอกาสให้แพทย์ที่สนใจเข้าสมัครฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านรังสีวิทยา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โครงการเราจะจัดเป็นรูปแบบ Online ทั้งหมด ผ่าน platform gather.town
 

18 กันยายน และ 9 ตุลาคม 2564

     Open House ประจำปีการศึกษา 2563 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดโอกาสให้แพทย์ที่สนใจเข้าสมัครฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านรังสีวิทยา ร่วมรับฟังข้อมูลน่ารู้น่าสนใจ พร้อมเดินชมสถานที่ต่างๆ ของภาควิชาฯ และสัมผัสประสบการณ์การฝึกอบรม เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับผู้ที่จะสมัครคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านภาควิชารังสีวิทยา (รอบที่ 1) วันที่ 27 กันยายน 2562