ประวัติภาควิชารังสีวิทยา

ศ.เกียรติคุณ นพ.หลวงพิณพากย์พิทยาเภท

(พิณ เมืองแมน)
หัวหน้าแผนกเอ็กซเรย์วิทยา
บิดาของรังสีวิทยาแห่งประเทศไทย

ศ.เกียรติคุณ นพ.โรจน์ สุวรรณสุทธิ

หัวหน้าหน่วยวิชารังสีรักษา

ศ.เกียรติคุณ นพ.ร่มไทร สุวรรณิก

หัวหน้าหน่วยวิชารังสีไอโซโทป (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)