รางวัล - เกียรติยศ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดี ศ. ดร.นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2566

อาจารย์แพทย์ในดวงใจ ระดับชั้นคลินิก

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน์ (สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา) ในฐานะอาจารย์แพทย์ที่บัณฑิตแพทย์ประทับใจและเป็นแบบอย่างของการเป็นแพทย์ที่ดี

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2566

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ตรงธรรมทองดี ศ.ดร.นพ.ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ และรศ.ดร.ไพรัช สายวิรุณพร (สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา) ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

DMSc Award ปี 2565

หนังสือเรื่อง ตำราโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา

ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564

ภาควิชารังสีวิทยาร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของบุคลากรประจำภาควิชารังสีวิทยาผู้เกษียณอายุงาน ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน

บุคลากรดีเด่นภาควิชารังสีวิทยา ประจำปี 2563

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ภาควิชารังสีวิทยาได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่นและบุคลากรที่ได้รับคำชมเชยจากผู้มารับบริการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรภายในภาควิชารังสีวิทยาได้เห็นความสำคัญของการมีความรับผิดชอบ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานแก่ผู้อื่นต่อไป

รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับดีมาก)

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ (สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา) ได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์” ระดับดีมาก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ เรื่อง “การแบ่งส่วนภาพทางการแพทย์โทนสีเทาแบบสองมิติและสามมิติด้วยวิธีการแปรปรวนพื้นที่ค้นหาในบริเวณใกล้เคียง” (2D and 3D Segmentation of Grayscale Medical Images Using Variable Neighborhood Search) [ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ]

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รางวัลระดับดีมาก)

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง และรศ.ดร.ไพรัช สายวิรุณพร (สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา) ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รางวัลระดับดีมาก เรื่อง “ขดลวดค้ำยันชนิดดึงกลับจากวัสดุฉลาดสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันระยะเฉียบพลัน” จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ [ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ]

รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

รศ.นพ.พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์ (หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร (สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา) และบุคลากรผู้ทรงคุณค่าแห่งปีในงานมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช [ 20 สิงหาคม 2562 ]

National Health R2R Forum Award 2019

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ (สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ในการประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพงานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 [ 2 สิงหาคม 2562 ]

รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

รศ.นพ.พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์ (หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักณ์ , รศ.พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ , รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์ และบุคลากรผู้ทรงคุณค่าแห่งปีในงานมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช [ 9 กรกฎาคม 2561 ]