รายวิชา ศรรส 415 รังสีวิทยา

การเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต(ชั้นปีที่ 4)

 • นักศึกษาแพทย์สามารถสอบผ่านในสาขารังสีวิทยาได้ในครั้งแรกที่ผ่าน และมีความรู้ ทักษะพื้นฐานทางรังสีวิทยาตามเกณฑ์แพทยสภา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆรวมทั้งสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานเมื่อจบเป็นแพทย์แล้วรวมทั้งได้รับการถ่ายทอดทักษะ เจตคติ ไปประกอบวิชาชีพได้

รูปแบบการเรียนการสอน

 • การบรรยายในชั้นเรียน

 • การสัมมนากลุ่ม

 • การเรียนภาคปฏิบัติข้างเตียงผู้ป่วย

 • การฝึกปฏิบัติและดูแลผู้ป่วยนอก

 • การสังเกตการณ์ใช้เครื่องมือการตรวจรักษาและการทำหัตถการในผู้ป่วยในสถานที่ปฏิบัติงานจริง

 • การศึกษาด้วยตนเองจากภาพตัวอย่าง (E-Teaching file)

 • การดูวีดิทัศน์สอนแสดงการวินิจฉัยภาพรังสี

 • การจัดเตรียมห้องสมุด และ E-Learning เพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 • การสอบวัดผลความรู้ของภาควิชาฯ

ห้องบรรยายและสอนแสดง

 • ห้องบรรยายพิณพากย์พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น 1

 • Lecture room ตึก 72 ปี ชั้นใต้ดิน 

 • Conference room และ Lecture room ตึก 72 ปี ชั้น 10

 • ห้องประชุมโรจน์ สุวรรณสุทธิ ตึกรังสีราชนครินทร์ ชั้น 2

 • ห้องประชุม 1001 อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 10

 • ห้องประชุมสำนักงานสาขารังสีรักษา ตึก 72 ปี ชั้น 1 และ 6

 • ห้องบรรยายร่มไทร สุวรรณิก อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 13

 • ห้องประชุมฤดี ปลีหจินดา อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 14

สำหรับนักศึกษาแพทย์ 
 
สาขาวิชารังสีวินิจฉัย  ส่งบันทึกแจ้งล่วงหน้าก่อนวันศึกษาดูงาน 3 เดือน หรือสามารถติดต่อที่
คุณ จิราพร  ลาภเกิด  โทร 02-419-7074 ต่อ 102
 
สาขาวิชารังสีรักษา     ติดต่อนัดล่วงหน้าที่คุณยุวดี  หิรัญมูล  โทร 02-41-9774
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  ติดต่อนัดล่วงหน้าที่คุณนันทนา โกรัตนะ โทร 02-419-6240