งานประชุมวิชาการเรื่อง "Neroradiology Teaching Round By The Master"

                   ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมในการประชุมวิชาการเรื่อง “Neroradiology Teaching Round By The Master” โดย Professor Mauricio Castillo ภายใต้หัวข้อ “Tumor module,Pituitary module,Hemorrhage module,White matter module” ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop โดยนักศึกษาแพทย์ศิริราชพยาบาล ,  ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

วิทยากร

Professor Mauricio Castillo MD, FACR,

James H.Scatliff Distinguished Professor of Radiology

Chief Division of Neuroradiology

Department of Radiology,

University of North Carolina School of Medicine, Chapel Hill

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์

Associate professor Doctor Pipat Cheiwvit

Mahidol University , Siriraj hospital.

Head of Radiology department.

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฑิตพงษ์ ส่งแสง

Associate professor Doctor Dittapong Songsaeng

Mahidol University , Siriraj hospital.

Calendar