ข่าวและกิจกรรม

การสัมมนาพัฒนาทักษะการสื่อสารและบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน  2567 ภาควิชาจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริการ ในห้วข้อ การพัฒนาทักษะการสื่อสารและบริหารความเสี่ยง โดย ดร.จุฬาดา ธนาบดินทร์ (ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์) และทีมงาน โดย รศ.นพ.ตรงธรรม ทองดี หัวหน้าภาคฯ และ รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ ประธานฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ภาคฯ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้านรังสีวิทยา บุคลากรภาคฯ  จากทุกสาขาวิชา และงานการพยาบาลรังสีฯ เข้าร่วม รวม 100 ท่าน 
ณ โรงแรมอีโค่ โคซี่ บีชฟร้อน รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อบรม "ความปลอดภัยทางรังสีและกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์/รังสีฯ"

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 และ 19 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จัดอบรมเรื่อง “ความปลอดภัยทางรังสีและกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์/ทางรังสีในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ที่ได้รับการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี” โดย รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน หัวหน้าสาขาวิชาฯ และทีมอาจารย์สาขาฯ แก่พยาบาลและบุคลากรของหอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 9 ตะวันตก  
ณ ห้องประชุมฯ อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 13
 

สงกรานต์สุขขี รังสีฯ สุขสันต์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ภาควิชาฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับวันปีใหม่ไทย และ กิจกรรมรดน้ำดำหัว และรับพร จากคณาจารย์อาวุโสของภาควิชารังสีวิทยา ฯ โดยมีอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน บุคลากรภาคฯ เข้าร่วม
ณ ห้องเรียนรังสีวิทยา ตึก 72 ปี ชั้น ใต้ดิน
 
 
 
 

รับการเยี่ยมสำรวจ Advanced HA

การรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า
(Advanced Healthcare Accreditation : AHA) ✨
นำโดย ภก.ผุสดี บัวทอง และคณะผู้เยี่ยมสำรวจฯ สรพ.
🔆ทีมนำทางคลินิกรังสีวิทยา โดย รศ.นพ.ตรงธรรม ทองดี (หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา) และรศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ (ประธานฝ่ายพัฒนาคุณภาพภาควิชาฯ) ร่วมด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพภาควิชารังสีวิทยา นำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของภาควิชาฯ และการเยี่ยมสำรวจพื้นที่บริการ
🗓️เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
⏰เวลา 8.30-12.00 น.
 

เฮง เฮง เฮง สวัสดีปีใหม่ ภาควิชารังสีวิทยา ประจำปีพุทธศักราช 2567

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ภาควิชารังสีวิทยา จัดกิจกรรมปีใหม่ 
🌟ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาล มากล่าวอวยพร และร้องเพลงเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคลากรภาควิชารังสีวิทยา
รศ.นพ.ตรงธรรม ทองดี หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา มอบรางวัลคุณภาพของภาควิชารังสีวิทยา ได้แก่ รางวัลบุคลากรดีเด่น หน่วยงานที่ได้รับคำชมเชย และ บุคลากรที่ได้รับคำชมเชยจากผู้ใช้บริการ 🌟
ภาควิชารังสีวิทยา ขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาภาควิชาให้เจริญก้าวหน้า และเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพมาตลอดปี 2566

ชั่วโมงการเรียนรู้

เมื่อ 25 มกราคม 2567 คุณ สุชาดา ชัยขจรภัทร์ หัวหน้างานบริหารยุทธศาสตร์ และ คุณ อรปทุม ศรีงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายยโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้คำปรึกษาใน "หัวข้อ การพัฒนาการทำงานของภาควิชารังสีวิทยา" ผ่าน Microsoft SharePoint ในเรื่องของ การทบทวนกระบวนการงานเพื่อกำหนดเป็น Bucket ออกแบบกระบวนการงานภายในภาควิชารังสีวิทยา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาควิชาตจวิทยา และ ทีมเลขานุการภาควิชาต่างๆ ร่วมเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ E-Document ผ่าน “ERICOM ACCESS PORTAL" และ AI กับการใช้ “ChatGPT platform" โดย รศ.นพ.ตรงธรรม ทองดี หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในภาควิชารังสีวิทยา

ภาควิชาฯ แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

รศ.นพ.ตรงธรรม ทองดี หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาและบุคลากรในภาคฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม “วันนวมินทรมหาราช” เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดกิจกรรม " Siriraj ERP Project SAP S/4 HANA & SAC Implementation" ณ ห้องประชุมพิณพากย์พิทยาเภท ภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 72 ปี ชั้น 1 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของภาควิชาได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย

กิจกรรมวันมหิดล

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมวางพวงมาลาในโอกาสวันมหิดล 24 กันยายน 2566

สัมมนากลยุทธ์ภาควิขา

กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ “Enneagram บริหารตน บริหารคน บริหารงาน” เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ.2566 ณ เซ็นทารา ซันไรซ่า เรสซิเดนซ์แอนด์สวีท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

กิจกรรมพิธีเปิด Siriraj Health Games

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาและบุคลากรในภาคฯ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด "Siriraj Health Games ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยภาควิชาฯ เป็นประธานสีน้ำเงินในปีนี้