สำนักงานภาควิชาฯ

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี

รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

ศ.ดร.นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์

เลขานุการภาควิชาฯ

น.ส. อรรถกร อินทรโกสุม

งานด้านการศึกษา

นาง จิราพร ลาภเกิด

นักวิชาการศึกษา

น.ส. ชนากานต์ มาท้วม

นักวิชาการศึกษา

นาย ชูเกียรติ โสมทองมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. ณัชชา พึ่งแพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานด้านวิจัย

น.ส. ดลพร พลเยี่ยม

เจ้าหน้าที่วิจัย (สังกัดฝ่ายวิจัย)

น.ส. ภัทรนันท์ ภวภูตานนท์

เจ้าหน้าที่วิจัย (สังกัดฝ่ายวิจัย)

น.ส. นาฏลดา วิบูลมงคล

เจ้าหน้าที่วิจัย (สังกัดฝ่ายวิจัย)

นายกาญจน แซ่จัง

เจ้าหน้าที่วิจัย (สังกัดฝ่ายวิจัย)

งานด้านสนับสนุน

งานสารบรรณ-งานการเงิน-งานพัฒนาคุณภาพ

นาง วีรวรรณ สรวิสูตร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นาง ลออ พลายเล็ก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นาย พิทักษ์ กุลสัจจธรรม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานทรัพยากรบุคคล

นาย คำรณ วงค์พรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. ภาวิณี นุชพงษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานงบประมาณ-พัสดุ

นาย ศรชัย ลาภเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาง ศรีสวัสดิ์ ใจสมัคร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานสารสนเทศ-งานโสตฯ

นายเฉลิมพล เตชะวิเศษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นาย ทรงพร แจ้งจั่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายโฆษิต ลำใย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานซ่อมบำรุง

ช่างไฟฟ้า ช1

นายต่อศักดิ์ ใจสิงห์

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า ช1

นายจัตุรงค์ บุญถนอม

ช่างไฟฟ้า

งานบริการทั่วไป

น.ส. วิไลวรรณ ธูปหอม

พนักงานทั่วไป

น.ส. ศสิตา ภาคใหม่

พนักงานสถานที่