สำนักงานภาควิชาฯ

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

รศ.พญ. อัญชลี ชูโรจน์

เลขานุการภาควิชาฯ

น.ส. อรรถกร อินทรโกสุม

งานสารบรรณ

น.ส. ณัชชา พึ่งแพ

งานสารบรรณ

นาง ลออ พลายเล็ก

งานพัฒนาคุณภาพ

นาย พิทักษ์ กุลสัจจธรรม

งานบุคคล

นาย คำรณ วงค์พรหม

งานบุคคล

น.ส. ภาวิณี นุชพงษ์

งานพัสดุ

นาง ศรีสวัสดิ์ ใจสมัคร

งานพัสดุ

นาย ศรชัย ลาภเกิด

งานการศึกษา

นาย ชูเกียรติ โสมทองมี

งานการศึกษา

นาง วีรวรรณ สรวิสูตร

งานการศึกษา

น.ส. ชนากานต์ มาท้วม

เจ้าหน้าที่วิจัย (สังกัดงานวิจัย)

น.ส. ภัทรนันท์ ภวภูตานนท์

เจ้าหน้าที่วิจัย (สังกัดงานวิจัย)

น.ส.นาฏลดา วิบูลมงคล

เจ้าหน้าที่วิจัย (สังกัดงานวิจัย)

น.ส.ธิดารัตน์ เครือข่าย

เจ้าหน้าที่วิจัย (สังกัดงานวิจัย)

น.ส. ดลพร พลเยี่ยม

งานวิชาการ

น.ส. นุสรา ดำเนิน

งานบริการทั่วไป

นาง สาวชูใจ สายเงิน

งานบริการทั่วไป

น.ส. วิไลวรรณ ธูปหอม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นาย ทรงพร แจ้งจั่น