สำนักงานภาควิชาฯ

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

รศ.พญ. อัญชลี ชูโรจน์

เลขานุการภาควิชาฯ

น.ส. อรรถกร อินทรโกสุม

งานสารบรรณ

น.ส. ณัชชา พึ่งแพ

งานสารบรรณ

นาง ลออ พลายเล็ก

งานสารบรรณ

นาย พิทักษ์ กุลสัจจธรรม

งานบุคคล

นาย คำรณ วงค์พรหม

งานบุคคล

น.ส. ภาวิณี นุชพงษ์

งานพัสดุ

นาง ศรีสวัสดิ์ ใจสมัคร

งานพัสดุ

นาย ศรชัย ลาภเกิด

งานการศึกษา

นาย ชูเกียรติ โสมทองมี

งานการศึกษา

นาง วีรวรรณ สรวิสูตร

งานวิชาการ

น.ส. ชนากานต์ มาท้วม

งานบริการทั่วไป

นาง สาวชูใจ สายเงิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นาย ทรงพร แจ้งจั่น