สำนักงานภาควิชาฯ

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

ศ.คลินิก พญ. อัญชลี ชูโรจน์

เลขานุการภาควิชาฯ

น.ส. อรรถกร อินทรโกสุม

งานสารบรรณ

น.ส. ณัชชา พึ่งแพ

งานสารบรรณ

นาง ลออ พลายเล็ก

งานพัฒนาคุณภาพ

นาย พิทักษ์ กุลสัจจธรรม

งานบุคคล

นาย คำรณ วงค์พรหม

งานบุคคล

น.ส. ภาวิณี นุชพงษ์

งานพัสดุ

นาง ศรีสวัสดิ์ ใจสมัคร

งานพัสดุ

นาย ศรชัย ลาภเกิด

งานการศึกษา

นาย ชูเกียรติ โสมทองมี

งานการศึกษา

น.ส. ชนากานต์ มาท้วม

งานการศึกษา

นาง จิราพร ลาภเกิด

งานการศึกษา

นาง วีรวรรณ สรวิสูตร

เจ้าหน้าที่วิจัย (สังกัดงานวิจัย)

น.ส. ภัทรนันท์ ภวภูตานนท์

เจ้าหน้าที่วิจัย (สังกัดงานวิจัย)

น.ส.นาฏลดา วิบูลมงคล

เจ้าหน้าที่วิจัย (สังกัดงานวิจัย)

น.ส. ดลพร พลเยี่ยม

งานวิชาการ

น.ส. นุสรา ดำเนิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นาย ทรงพร แจ้งจั่น

งานบริการทั่วไป

น.ส. วิไลวรรณ ธูปหอม

งานบริการทั่วไป

น.ส. ศสิตา ภาคใหม่