งานบริการ ภาควิชารังสีวิทยา

       สารสนเทศรังสี มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลภาพรังสี ดูแล บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาด้านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เชิงระบบ โดยเชื่อมโยงและดำเนินงานในระดับนโยบายและวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ภาควิชารังสีวิทยา และการดูแลเว็บไซต์ภาควิชาและสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

  ขอบเขตการให้บริการหลัก

 • การบริหารระบบฐานข้อมูลภาพรังสี (PACs) ให้พร้อมใช้งานของภาควิชารังสีวิทยา

 • การบริหารระบบฐานข้อมูลภาพรังสี (SiPACs) ให้พร้อมใช้งานของโรงพยาบาลศิริราช

 • การบริหารระบบภาพรังสี (PACs) ให้ครบถ้วนในทุกหน่วยงานของภาควิชารังสีวิทยา

 • การจัดการระบบข้อมูลเพื่อสถิติสำหรับการบริหารจัดการภาควิชารังสีวิทยา

 • การจัดการระบบข้อมูลเพื่อการวิจัย

  Strength

 • ขับเคลื่อนโครงการ Filmless hospital โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศรังสีเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ในชื่อ SiPAC ตั้งแต่ปี 2007 เพื่อให้หน่วยตรวจและหอผู้ป่วยสามารถเรียกดูภาพรังสีและผลตรวจทางรังสีได้จนทำให้ลด/เลิกการใช้ฟิล์ม ประหยัดงบประมาณได้ราว 15 ล้านบาทต่อปี

 • ระบบสารสนเทศรังสีมีระบบฐานข้อมูลของตนเองพร้อมระบบสำรอง เป็นระบบแม่ข่ายจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ขนาดใหญ่ ปัจจุบันใช้ฐานข้อมูลขนาด 200 TB

 • มีการกำกับดูแลระบบ 24 ชั่วโมง โดยบริษัทพันธมิตร(JF ADVANCE)

ความเสี่ยงที่สำคัญ 5 อันดับแรก ของหน่วยงาน

ปีพ.ศ. 2559

ปีพ.ศ. 2560

ปีพ.ศ. 2561

System downtime

System downtime

System downtime

System security

System security

System security

Sufficient capacity of database

Sufficient capacity of database

Sufficient capacity of database

work load in basket

work load in basket

work load in basket

user unfriendly

user unfriendly

user unfriendly

  นิยามปฏิบัติการ

 • System downtime ทำให้ระบบ PACs ไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลต่อระบบการจัดเก็บข้อมูลภาพรังสี การอ่านผลทางรังสีและการนัดหมายผู้ป่วยรังสี รวมไปถึงการเรียกดูภาพรังสี ณ หน่วยตรวจและหอผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาล

 • System security ทำให้ระบบฐานข้อมูลมีความเสี่ยงต่อการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ซึ่งนำไปสู่การติดไวรัสในคอมพิวเตอร์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

 • Sufficient capacity of database เมื่อภาพทางรังสีและภาพทางการแพทย์นำสู่ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ปริมาณความจุดจำต้องสำรองเพียงพอ และฐานข้อมูลเสมือนเพื่อใช้ back up data จะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นให้ทันต่อการโตขึ้นของข้อมูล เกี่ยวข้องกับการวางนโยบายจัดซื้อและการงบประมาณ

  กิจกรรมคุณภาพ

      การศึกษาปัจจัยปัญหาการใช้งานระบบจัดเก็บภาพรังสีจากบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างปี 2558-60

 

      ปัญหาจากการใช้งานระบบ RIS ของแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (1500 กว่ารายการ/ปี) ทำการวิเคราะห์เชิงระบบในปี 2558 แบ่งปัญหาเป็นด้านเทคโนโลยี ระบบ และคน ทำการจำแนก พบว่า ปัญหาหลักมาจากผู้ใช้งานสูงถึง 81% จึงมีการ orientation แก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และ ให้มีการทำ work orientation แก่นักรังสีการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน พบว่าในปี 2559 ปัญหาลดลง