การพัฒนาคุณภาพการบริการทางรังสีวิทยา

     ภาควิชาฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาพันธกิจด้านการบริการทางการแพทย์ด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลทางรังสีวิทยาที่มีคุณภาพในระดับสากล มีความรับผิดชอบสูงในการนำรังสี สารเภสัชรังสี ตลอดจนเครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยวินิจฉัยหาความผิดปรกติของอวัยวะต่าง ๆ และช่วยรักษาโรคต่าง ๆ ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและแพทย์ที่ต้องการค้นหาและการรักษาแบบช่วยเหลือร่วมกัน ภาควิชาฯ ยังนำรังสี สารกัมมันตรังสีมาใช้ในการตรวจและการรักษาโรคมะเร็ง โดยคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ เจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกภาควิชาฯ

     ปัจจุบันนี้ ภาควิชาฯ ติดตั้งเครื่องมือทางรังสีต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคการตรวจและรักษาใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำมาใช้บริการทางการแพทย์ทางด้านรังสีวิทยา ทั้ง 3 สาขาวิชา เช่น การวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยาขั้นสูง การรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์และผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน รังสีรักษาของโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังได้รับการยอมรับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านรังสีในระดับต้นของประเทศและสามารถชี้นำสังคมในด้านดังกล่าว

หน่วยบริการ สถานที่สำคัญ

เครื่องมือทางรังสีและเทคโนโลยีที่สำคัญ

สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

    – ระบบสารสนเทศภาพรังสี Picture Archive Communication System (PACS)
    – คอมพิวเตอร์อ่านผลภาพรังสี จำนวน 166 เครื่อง
    – เครื่องตรวจสนามแม่เหล็กแรงสูง ( MRI ) 5 เครื่อง
    – เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT Scan ) 5 เครื่อง
    – เครื่องตรวจพิเศษ fluoroscopy 3 เครื่อง
    – เครื่องอัลตราซาวน์ 24 เครื่อง
    – เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป 11 เครื่อง
    – เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 14 เครื่อง
    – เครื่องเอกซเรย์ฟัน 1 เครื่อง
    – เครื่องเอกซเรย์เต้านม 1 เครื่อง

สาขาวิชารังสีรักษา

    – เครื่องจำลองภาพ 3 มิติทางการแพทย์ 1 เครื่อง
    – Teletherapy ชนิด Linear accelerator สาหรับ 3DCRT, IMRT, VMAT, IGRT 7 เครื่อง
    – CT simulator 3 เครื่อง
    – MRI simulator 1 เครื่อง
   – Computerized treatment planning system 36 เครื่อง
    – เครื่องสอดใส่แร่อิริเดียม 192 ชนิด HDR Remote after loading system 1 เครื่อง
    – ระบบเครือข่ายรังสีรักษา 2 ระบบ
    – R
adiation field analyzer (Scanner) 4 เครื่อง
    – Dosimeter system 8 เครื่อง
    – Radiation check source 3 เครื่อง

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

    – เครื่องผลิตสารรังสีโพสิตรอน (Cyclotron) 1 ระบบ
    – เครื่อง PET/CT 1 เครื่อง
    – เครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติ (SPECT/CT) 5 เครื่อง
    – เครื่อง Thyroid uptake 2 เครื่อง
    – เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง
    – เครื่องผลิตก๊าซสำหรับตรวจปอด 1 เครื่อง
    – เครื่องวัดความแรงรังสี (Dose Calibrator) 5 เครื่อง
    – เครื่องสำรวจรังสีและการเปรอะเปื้อนทางรังสี 5 เครื่อง
    – เครื่องวัดความหนาแน่นมวลกระดูก 1 เครื่อง
    – เครื่องผสมสารเภสัชรังสีปริมาณสูง (Synthesizer) 1 เครื่อง
    – เครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 2 เครื่อง
   – เครื่องก๊าซโครมาโตกราฟี (GCHS) 2 เครื่อง
   – เครื่องตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย (Endotoxin) 1 เครื่อง
   – เครื่องผลิตน้ำกลั่น 1 เครื่อง
   – เครื่องวิเคราะห์แบบมัลติแชลแนล (MCA) 1 เครื่อง
   – เครื่องโครมาโตกราฟี ที แอล ซี (TLC) 1 เครื่อง
   – เครื่องบรรจุยาใส่หลอดฉีดยาอัติโนมัติ (FastDose) 1 เครื่อง