รับสมัครงาน

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Job เลขานุการภาควิชาฯ) จำนวน 1 อัตรา  (สังกัด สำนักงานภาควิชารังสีวิทยา)

ไม่มีข้อมูลเปิดรับสมัคร

กำหนดวันสมัคร

วันที่ 9 – 18 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ

 

คุณสมบัตรตำแหน่ง

– ได้รับคุณวุฒิปริญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ตำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาบัญชี สาขาการตลาด เป็นต้น

– มีสถานะเป็นบุคลากรสังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันสมัคร

– มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– เป็นบุคลากรที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย (กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)

– ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการและ/หรือรับรองการฝึกอบรม

ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของ ม.มหิดล (แนบมา)

 

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
– สอบสัมภาษณ์

 

2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (2 อัตรา) (สังกัด สาขาวิชารังสีวินิจฉัย)

กำหนดวันสมัคร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 – 18 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

คุณสมบัตรตำแหน่ง

– ได้รับวุฒิเทียบได้ไม่ตำกว่า ปวส.
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรม Word, Excel, E-mail เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
– สอบสัมภาษณ์