งานบริการ ภาควิชารังสีวิทยา

เป็นผู้ชี้นำการบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิด้านรังสีวิทยาที่ทรงคุณค่า

(รวดเร็ว ปลอดภัย มีมาตรฐานและมีประสิทธิผล)

ในระดับประเทศและนานาชาติ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

ซึ่งภาควิชาฯ มุ่งเน้นด้านการพัฒนาการตรวจและรักษารวมทั้งการสร้างนวัตกรรม

ทางรังสีวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งนำระบบ Online มาปรับปรุงคุณภาพ

การบริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกและพึงพอใจ