หน่วยงาน

หน่วยรังสีวินิจฉัย ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 3

หน้าที่และเป้าหมาย

หน่วยบริการรังสีวินิจฉัยตึกผู้ป่วยนอกชั้น 3 มีภารกิจให้บริการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป (general radiography) แก่ผู้ป่วยนอก ที่มารับการตรวจในเวลาราชการ และให้บริการเอกซเรย์ทั่วไปแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศิริราชในช่วงนอกเวลาราชการ

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการทางรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์ธรรมดาแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 3
การบริการแบ่งตามสถานที่ที่ให้บริการดังนี้
ให้บริการตรวจเอกซเรย์ปอดเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ และนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยรังสีวินิจฉัย ตึก 72 ปี ชั้น 2

หน้าที่และเป้าหมาย

รังสีวินิจฉัย ตึก 72 ปี ชั้น 2 และตึกสยามินทร์ ชั้น 1  มีภารกิจให้บริการดังนี้
– ให้บริการตรวจพิเศษทางรังสี (ฟลูโอโรสโคปี) ที่ตึก 72 ปีชั้น 2 แก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศิริราช ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการในรายผู้ป่วยฉุกเฉิน
ให้บริการเอกซเรย์ทั่วไป ที่ตึก 72 ปีชั้น 2 แก่ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกในบางการตรวจ เฉพาะในเวลาราชการ
ให้บริการเอกซเรย์ทั่วไป ที่ตึก สยามินทร์ ชั้น 1 แก่ผู้ป่วยนอกที่ตรวจจากหน่วยตรวจตึกสยามินทร์ ทั้งในเวลาราชการและคลินิคพิเศษ

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการตรวจพิเศษทางรังสีแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ และให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ให้ได้รับผลการวินิจฉัยอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

หน่วยรังสีวินิจฉัย ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช (สมุทรสาคร)

หน้าที่และเป้าหมาย

หน่วยรังสีวินิจฉัย ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุศิริราช ภารกิจให้บริการดังนี้
– ให้บริการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป ที่ตึก D  แก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เฉพาะในเวลาราชการ

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการตรวจเอกซเรย์ทั่วไปแก่ผู้ป่วยสูงอายุที่มารับบริการตรวจสุขภาพ รักษาและติดตามผล และผู้ป่วยใน  ให้ได้รับผลการวินิจฉัยอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

ศูนย์ภาพวินิจฉัยเต้านมศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 2

หน้าที่และเป้าหมาย

ศูนย์ภาพวินิจฉัยเต้านมศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 2 มีภารกิจให้บริการ ดังนี้
– ให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม (แมมโมแกรม) พร้อมการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ รวมถึงหัตถการเจาะชิ้นเนื้อ หัตถการระบุตำแหน่งก่อนการผ่าตัด แก่ผู้ป่วยนอกและใน ของโรงพยาบาลศิริราช โดยให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ 

 

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง และให้ได้รับผลการวินิจฉัยอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

หน่วยเอกซเรย์เคลื่อนที่

หน้าที่และเป้าหมาย

หน่วยเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable X-ray) มีภารกิจให้บริการตรวจเอกซเรย์แก่ผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช 

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยทางรังสีต่อผู้รับบริการ บุคลากรผู้ให้บริการ รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัด เนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดเล็กและกำลังต่ำจึงเอกซเรย์ได้เฉพาะบางส่วนบางท่า (position) เท่านั้น

ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือตรวจพิเศษทางรังสีได้แก่ MRI, CT และ US เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจอย่างปลอดภัย ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

ขอบเขตการให้บริการ  

ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือตรวจพิเศษทางรังสี MRI, CT และ U/S ทั้งผู้ป่วยที่นัดหมายและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  

หน่วยข้อมูลภาพรังสี

หน้าที่และเป้าหมาย

หน่วยข้อมูลภาพรังสีมีภารกิจในการจัดการข้อมูลภาพรังสีซึ่งอยู่ในระบบดิจิทัล และฐานข้อมูล PACS ซึ่งจะช่วยเสริมแนวทางโรงพยาบาลไร้ฟิล์ม (filmless hospital)

ขอบเขตการให้บริการ

หน่วข้อมูลภาพรังสีให้บริการจัดการข้อมูลภาพรังสีในส่วนการรับนำภาพการตรวจจาก รพ.อื่น เข้าสู่ระบบของ รพ.ศิริราชเพื่อการรักษาต่อเนื่อง รวมไปถึงการบริการอัดสำเนาภาพรังสีลงแผ่นบันทึกต่าง เช่น CD, DVD เพื่อ ผป.รักษาต่อเนื่องที่อื่น