หน่วยงาน

หน่วยรังสีวินิจฉัย ตึก 72 ปี ชั้น 2

หน้าที่และเป้าหมาย

รังสีวินิจฉัย ตึก 72 ปี ชั้น 2 และตึกสยามินทร์ เป็นหน่วยตรวจสังกัดสาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจให้บริการดังนี้
ให้บริการตรวจเอกซเรย์พิเศษทางรังสี ที่ตึก 72 ปีชั้น 2แก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศิริราช ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการในรายผู้ป่วยฉุกเฉิน
ให้บริการเอกซเรย์ทั่วไป ที่ตึก 72 ปีชั้น 2 แก่ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกในบางการตรวจ เฉพาะในเวลาราชการ
ให้บริการเอกซเรย์ทั่วไป ที่ตึก สยามินทร์ แก่ผู้ป่วยนอกที่ตรวจจากหน่วยตรวจตึกสยามินทร์ ทั้งในเวลาราชการและคลินิคพิเศษ

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการตรวจพิเศษทางรังสีแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ และให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ให้ได้รับผลการวินิจฉัยอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากรผู้ให้บริการ รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสภาพแวดล้อม

หน่วยรังสีวินิจฉัย ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 3

หน้าที่และเป้าหมาย

หน่วยบริการรังสีวินิจฉัยตึกผู้ป่วยนอกชั้น2 เป็นหน่วยตรวจสังกัดสาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจให้บริการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป (general radiography) แก่ผู้ป่วยนอก ที่มารับการตรวจในเวลาราชการ และให้บริการเอกซเรย์ทั่วไปแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศิริราชในช่วงนอกเวลาราชการอีกด้วย

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการทางรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์ธรรมดาแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 2
การบริการแบ่งตามสถานที่ที่ให้บริการดังนี้
ให้บริการการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป ที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โดยบริการแก่ผู้ป่วยนอก ระหว่างเวลา 7.30 น.-16.00 น.และผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
ให้บริการตรวจเอกซเรย์ปอด เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ และนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยเอกซเรย์เคลื่อนที่

หน้าที่และเป้าหมาย

หน่วยเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable) เป็นหน่วยตรวจสังกัดสาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจให้บริการตรวจเอกซเรย์แก่ผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช โดยเปิดให้บริการตลอดเวลา 24 ชม. และในปีพ.ศ. 2552 ได้รับโอนห้องเอกซเรย์ ตึกอุบัติเหตุมาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบริการ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการให้บริการ

หน่วยเอกซเรย์เคลื่อนที่(Portable) ให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยทางรังสีต่อผู้รับบริการ บุคลากรผู้ให้บริการ รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสภาพแวดล้อม
ข้อจำกัด เนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดเล็กและกำลังต่ำจึงเอกซเรย์ได้เฉพาะบางส่วน บางท่า(position) เท่านั้น
การบริการเอกซเรย์ผู้ป่วย ณ ห้องเอกซเรย์ ตึกอุบัติเหตุ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุ และผู้ป่วยติดตามอาการของหน่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ

ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือตรวจพิเศษทางรังสี MRI, CT และ U/S เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจอย่างปลอดภัย ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพึงพอใจ

ขอบเขตการให้บริการ กลุ่มโรค/กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ ปริมาณงาน ศักยภาพ และข้อจำกัด

ขอบเขตการให้บริการ : ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือตรวจพิเศษทางรังสี MRI, CT และ U/S แก่ ผู้รับบริการทุกเพศ ทุกวัย ทั้งผู้ป่วยที่นัดหมายและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่บริการที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้นพื้นดิน ตึก 84 ปีชั้น 1 และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นพื้นดิน และ ชั้น 1

หน่วยเก็บฟิล์มและข้อมูลภาพรังสี

หน้าที่และเป้าหมาย

หน่วยเก็บฟิล์มและข้อมูลภาพรังสีเป็นหน่วยงานสังกัดสาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจให้เก็บรักษา ค้นหา ซองฟิล์มทางรังสีวินิจฉัยแก่ผู้มารับบริการตรวจเอกซเรย์ของโรงพยาบาลศิริราช โดยเปิดให้บริการเวลาราชการ และคลินิกพิเศษ และในปี พ.ศ. 2552 ได้เพิ่มพันธกิจในการจัดการข้อมูลภาพรังสีซึ่งอยู่ในระบบดิจิตอล และฐานข้อมูล PACS ซึ่งจะช่วยเสริมแนวทางโรงพยาบาลไร้ฟิล์ม (filmless hospital)

ขอบเขตการให้บริการ

หน่วยเก็บฟิล์มและข้อมูลภาพรังสีให้บริการเก็บรักษา ค้นหาฟิล์มสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่งมีปริมาณมาก โดยเก็บรักษาเป็นเวลา 5 ปี หรือตามนโยบายของคณะฯ
อย่างไรก็ตามอัตรากำลังมีไม่เพียงพอต่อภาระงานที่มาก และในช่วงเวลาเร่งด่วนทำให้การบริการเป็นไปได้ช้า และบางครั้งหาซองฟิล์มไม่พบเนื่องจากซองฟิล์มยังอยู่ในหน่วยบริการและหอผู้ป่วยต่างๆ ยังไม่ได้ส่งเก็บ ทำให้การตามฟิล์มเก่าเพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
สำหรับพันธกิจในการจัดการข้อมูลภาพรังสี จะเป็นการให้บริการอัดสำเนาภาพรังสีลงแผ่นบันทึกต่าง เช่น CD, DVD และช่วยในการดูแลระบบฐานข้อมูลรังสีต่างๆ

หน่วยสารสนเทศรังสีและต้นแบบอวัยวะ 3 มิติ

หน้าที่และเป้าหมาย

หน่วยสารสนเทศรังสี ตั้งขึ้นในโครงสร้างระดับสาขาวิชา มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลภาพรังสี ดูแล บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาด้านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เชิงระบบ โดยเชื่อมโยงและดำเนินงานในระดับนโยบายและวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ภาควิชารังสีวิทยา
มีหน้าที่รองในด้านการจัดทำข้อมูลการวิจัยทางรังสี การนำร่องโครงการด้าน biomedical engineering และการให้บริการสร้างหุ่นอวัยวะต้นแบบ 3 มิติ (3D medical printing)
การดูแลเว็บไซต์ภาควิชาและสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ขอบเขตการให้บริการ

การบริหารระบบฐานข้อมูลภาพรังสี (PACs) ให้พร้อมใช้งานของสาขาวิชารังสีวินิจฉัย
การบริหารระบบฐานข้อมูลภาพรังสี (SiPACs) ให้พร้อมใช้งานของโรงพยาบาลศิริราช
การบริหารระบบภาพรังสี (PACs) ให้ครบถ้วนในทุกหน่วยงานของภาควิชารังสีวิทยา
การจัดการระบบข้อมูลเพื่อสถิติสำหรับการบริหารจัดการสาขาวิชารังสีวินิจฉัย
การจัดการระบบข้อมูลเพื่อการวิจัย
การดำเนินการโครงการด้าน biomedical engineering
การให้บริการสร้างหุ่นอวัยวะต้นแบบ 3 มิติ