เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือด (Computed Tomographic Angiography)

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือด (Computed Tomographic Angiography)

     

     ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิด GE Multislice CT และ Siemens Dual Sources CT ซึ่งเป็นเครื่อง CT ที่ให้ความละเอียดของภาพสูงและสามารถทำการตรวจได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับการตรวจในอวัยวะภายใน ที่สำคัญคือการตรวจหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดในช่องอก ช่องท้อง และที่บริเวณแขน-ขา เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามารถแสดงภาพหลอดเลือดในร่างกายได้อย่างชัดเจน โดยในการสแกน จะตัดละเอียดที่ระดับ 0.625 มิลลิเมตร และทำการสร้างภาพ 3 มิติ และภาพ multiplanar reformat ซึ่งจะทำให้สามารถพิจารณากายวิภาคของหลอดเลือดนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

1. การตรวจหลอดเลือดหัวใจ

     ด้วยความเร็วในการหมุนของเครื่อง ทำให้สามารถตรวจหลอดเลือดหัวใจได้ โดยสามารถทดแทนการตรวจในอดีตที่ต้องใส่สายสวนหลอดเลือดเข้าไปที่หลอดเลือดหัวใจ ทำให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักในโรงพยาบาล โดยใช้เวลาในการกลั้นใจไม่เกิน 5-10 วินาทีในระหว่างการตรวจ และรวมเวลาในการตรวจทั้งหมดไม่เกิน 1 ชั่วโมง ภาพที่ได้จะเป็นภาพตัดขวางที่มีความละเอียดสูงซึ่งมีความหนาเพียง 0.625 มิลลิเมตรต่อหนึ่งภาพจากภาพตัดขวางที่ได้ประมาณ 200-300 ภาพ จะนำมาสร้างเป็นภาพตามแนวของหลอดเลือดหัวใจและในแนวอื่นๆ ซึ่งยังให้ความละเอียดสูง ทำให้การวินิจฉัยภาพได้แม่นยำใกล้เคียงกับการตรวจด้วยวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือด โดยมีข้อดีคือ สามารถตรวจหาปริมาณหินปูนที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดหัวใจก็สามรถเห็นได้อย่างชัดเจน ในขณะที่หินปูนนี้เห็นได้ยากจากการตรวจด้วยวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือด สามารถให้ข้อมูลเพื่อช่วยวางแผนการรักษาได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะรักษาต่อด้วยรังสีร่วมรักษาหรือการผ่าตัดก็ตาม

นอกจากนั้นการตรวจนี้สามารถบอกการตีบของหลอดเลือดหัวใจ, ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจแต่กำเนิด, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, ลักษณะกายภาพของหัวใจและการทำงานของหัวใจ

2. การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกและช่องท้อง

     การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกและช่องท้องสามารถให้การวินิจฉัยการโป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่ได้ ให้รายละเอียดของตำแหน่งของหลอดเลือดข้างที่สำคัญได้แก่ หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต สามารถวัดขนาดระยะและมุมได้อย่างแม่นยำ เพื่อวางแผนสำหรับการผ่าตัดหรือให้การรักษาด้วยรังสีร่วมรักษา สามารถสร้างภาพเป็น 3 มิติ และในมุมมองต่างๆ ได้ เพื่อง่ายต่อการวางแผนการรักษา โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องไปรับการตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือด และใช้ระยะเวลาในการตรวจสั้นกว่า คือประมาณ 30 นาที เท่านั้น และได้รับสารทึบรังสีจำนวนน้อยกว่าอีกด้วย

3. การตรวจหลอดเลือดที่ขาและปลายเท้า

     การตรวจหลอดเลือดที่ขาและปลายเท้าสามารถแสดงให้เห็นหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำของขาและปลายเท้าได้อย่างชัดเจน โดยสามารถแสดงได้ตั้งแต่หลอดเลือดส่วนต้นจนถึงหลอดเลือดที่ปลายเท้า มีความถูกต้องแม่นยำของภาพใกล้เคียงกับภาพการตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือด หากแต่ทำได้ง่ายและสะดวกกว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วยวิธีการนี้จึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการตรวจด้วยวิธีการสวนหลอดเลือด และทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนั้นศัลยแพทย์ได้เห็นภาพหลอดเลือดที่ชัดเจน เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างดีก่อนการผ่าตัด