การศึกษา

ผลิตรังสีแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทางด้านรังสีวิทยาในทุกระบบที่เกี่ยวข้องในระดับสากลโดยมีทักษะเจตคติที่ดีพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาส่งเสริมสุขภาพใส่ใจในความปลอดภัย

งานวิจัย

ทางสาขาวิชารังสีวินิจฉัย มีอาจารย์แพทย์ที่มากด้วยความสามารถในหลายด้าน หนึ่งในนั้นคืองานวิจัย ที่อาจารย์แพทย์แต่ละท่านได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวินิจฉัยให้ดียิ่งขึ้น

งานบริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้าน เอกซเรย์ทั่วไป ฟลูโอโรสโคปี อัลตราซาวด์ เอกซเรย์เต้านม เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการตรวจเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน

หน้าที่และเป้าหมาย ขอบเขตการให้บริการ ของแต่ละหน่วยงาน ภายในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างของการศึกษา และ โครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงานของ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

สถิติการให้บริการ

สถิติการบริการทางรังสี ได้มีการรวบรวมสถิติงานบริการทั่วไปภายในเวลา และ นอกเวลา

รายงานประจำปี

สรุปถึงหน่วยงานต่างๆภายในสาขาวิชา รวมไปถึงการบริหารทรัพยากร เครื่องมือทางเอกซเรย์

ความรู้สู่ประชาชน

สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนไว้มากมาย โดยได้ทำการแยกเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น พื้นฐานเกี่ยวกับเอกซเรย์ , อัลตราซาวด์ , เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ , การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ อื่นๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจสู่ประชาชนได้เป็นอย่างดี