บุคลากร สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

นักรังสีการแพทย์

น.ส. พนิดา ชาญเชาว์วานิช

นักรังสีการแพทย์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

หัวหน้านักรังสีการแพทย์

ดร. เอนก สุวรรณบัณฑิต

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นาย สุธน น้อยวัฒน์

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. จุฬาลักษณ์ บุญมา

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. จินตนา อารีเอื้อ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ประภาพร พรปัญญาวุฒิ

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. วันพามี ผิวทอง

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย ศาสตราวุธ ธรรมกิตติพันธ์

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นาย วีระชาติ ชูรอด

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

นาย วสันต์ ปันเขื่อนขัติย์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย ไพรัตน์ มุณี

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. วิชุดา สิริเมธาธโนปกรณ์

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. วิมลรัตน์ หล่อนิมิตดี

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นาย วาทิต คุ้มฉายา

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นาย สุวัฒน์ วัฒนอาภรณ์ชัย

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. จารุวรรณ เวียนขนาน

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. นฤมล แจ่มศรี

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นาย ปฏิยุทธ ศรีวิลาศ

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. ปรียานุช มโนธรรม

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. กฤตญา สายศิวานนท์

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นาย ไพฑูรย์ ฉายอรุณ

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. จิรวรรธ สุดหล้า

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. ลัดดาวัลย์ เขียนสาร์

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นาย สำเริง มาประชุม

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. สุรีย์ พึ่งผลงาม

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. ภราดร ชุมเปีย

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. ชุติมา เดชพันพัว

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. อรพิน ทองจูด

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย วิศาล บุญประสาร

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. พรพรรณ อิทธวิทยาวาทย์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย ยงยุทธ ต๊ะดุก

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. กนกอร เมืองแพน

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. นพรัตน์ ขืนเขียว

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นาย ปัญญากร เส้งอั้น

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นาย บุญเอื้อ สุรสังข์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย สราวุฒิ สวัสดิ์กว้าน

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นาย วสวัตติ์ ประสงค์สร้าง

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. เสาวลักษณ์ พันธ์เรืองวงศ์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย สิรัณยาพงศ์ สุวรรณโอภาส

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นาย ธนวิทย์ พิมพ์หงษ์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาง ชฎาพร ไชยรัตน์

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นาย ธีริน พุตติ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย บัลลังก์ศักดิ์ พาณิชปฐมพงศ์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย กรกวรรษ ศิริพล

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ลัดดาวัลย์ สุวรรณไพรัตน์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย อธิทัต อินทรปพงศ์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. อภิชญา เธียรทศพล

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย สุรเกียรติ มหาวัน

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย มนัสวี ทีฆาวงค์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. อกนิษฐ์ แย้มกลิ่น

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. สุภัสสรา สัพโส

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. มนทกานต์ ธุระ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. จารุวรรณ อ่องรัก

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ภัทราวดี วงค์ลังกา

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. รุ่งทิวา ณัฏฐาโชติ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย ศิวกร เจียงคำ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. กรรณิกา มูลดวง

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ฐิติพร กังวานสุระ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย ขวัญชัย งามดอกไม้

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. เจณิตจา คำรินทร์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. นนลญา บุญเป็ง

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. รพีพร สุขธงไชยกูล

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย ณัฐศักดิ์ สูชัยยะ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ศุภวรรณ บุญประเสริฐ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. กัลยาณี บุญยู้

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. อรกานต์ ขัติครุฑ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ณัฐปภัสร์ สิทธิรัตน์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. อินทิรา ชาลีวงค์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ณัฐณิชา บุญปัน

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย ภูริพัฒน์ ขันทุวาร

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. พรเพ็ญ รุจิรามงคลชัย

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. อธิชา วิศุภกาญจน์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. แก้วอภิญญา ตันตราจิณ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. อธิชา ธีรกีรยุต

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. สร้อยสิทธิณี คูณพิสุทธิ์วัฒน์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ฟ้าแสนสวย สิมมา

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ชฎาพร เสถียรุจิกานนท์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. พรรณวิลาส กิตติพิชญ์กุล

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. มนฑกานติ์ ยั่งยืน

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. บุษป์ภัค อุปวงศ์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ปวีณรัตน์ เธียรฐิติวุฒิ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. อรชญาน์ภัทร จีระสิริวรโชติ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. พรนภา ภานุสถิตย์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ภัทรภร พรหมสุทธิ์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค

นาง ตองอ่อน น้อยวัฒน์

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค (ผู้ชำนาญงานพิเศษ)

นาย อภิชาติ กล้ากลางชน

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค (ผู้ชำนาญงานพิเศษ)

งานบริหาร ธุรการ และสารสนเทศ

นาง นุชนาถ บัณฑิตย์เจริญพันธุ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. นฤมล ทองอุไร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาย เฉลิมพล เตชะวิเศษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นาง สมนึก คล้ายคลึงดี

พนักงานพิมพ์ ส4

นาง ประคองคิด สาโรจน์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นาง นันทา ทองพูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นาง พัชรา จำปาเงิน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส. ศิริพร ทองต้น

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส. กนกวรรณ เนียมประยูร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นาง ลัดดา วัฒนกูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นาย ธีรพร โสมทองมี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส. วรรณภา สุวรรณคีรี

พนักงานธุรการ ส2

น.ส. มัทนียา ดวงมณี

พนักงานธุรการ ส1

น.ส. สาวิตรี พุ่มเกตุ

พนักงานธุรการ ส2

น.ส. ลภัสรดา ประกอบกุล

พนักงานธุรการ ส2

น.ส. อุมามณฑ์ ชมดี

พนักงานธุรการ ส2

น.ส. จิราพร ใจมูล

พนักงานธุรการ ส2

น.ส. ปัทมาวรรณ กาญจนพิบูลย์

พนักงานธุรการ ส2

น.ส. ศุภนันทน์ น้อยสันโดษ

พนักงานธุรการ

นาย นภดิฐ บุญถนอม

พนักงานธุรการ ส2

น.ส. สุกฤตา แสงสง่า

พนักงานธุรการ ส2

น.ส. อรอุมา สง่างาม

พนักงานธุรการ

น.ส. ณัชชนม์ องค์ฤทธิ์

พนักงานธุรการ

งานไฟฟ้า

นาย ต่อศักดิ์ ใจสิงห์

ช่างไฟฟ้า ช1

นาย จัตุรงค์ บุญถนอม

ช่างไฟฟ้า ช1

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย สุเทพ ก่อเกิดบุญ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส2

นาง อนัญญา สุดสอน

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส2

น.ส. พรฐิกาญจน์ อุกฤษ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส2

นาย วิชาญ นุชแก้วฟ้า

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส2

นาย หงษ์สกุล เติมแต้ม

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส2

นาง รัตนภรณ์ คัมภิรานนท์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส2

นาง พัฒน์นรี อินผลเล็ก

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

น.ส. วรรณทนา แดงวิสุทธิ์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย วศิน กระจ่างพุทธานนท์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย เผ่าพันธ์ จายางกูล

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย พัฒนศักดิ์ สุนทรพิธ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาง ฐิตาภา มวนทนะ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย ธนพจน์ เกณฑ์สาคู

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย ธนาพล จันทร์เฉลิม

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย เทพพล อมาตยกุล

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย วรวุฒิ ก๊กรัมย์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย เอกพล บางกรวย

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย พิเศฐ พานทอง

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

น.ส. สุภาวดี อุไรรัตน์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย สุธน พรหมสุรินทร์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย ธวัชชัย พรหมเกิด

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย ปรีดา เก้าศักดา

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

น.ส. อุษณีย์ ภู่สีสุวรรณ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

น.ส. วิลาวัลย์ โพธิศรี

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย คำภีร์ ติงสรัตน์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

น.ส. ขวัญชนก วันไทย

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาง ธัญญภรณ์ มณีสุธรรรม

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

น.ส. ปณิธิ ชื่นสุพงษ์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

น.ส. ปณิตา แช่มวิไล

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย ศราวุธ ดวงใจ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1

นาย รณฤทธิ์ แสงครุฑ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย ภาคภูมิ นาคะตะ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย ถาวร จวนชัยภูมิ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย ชัด ชมดี

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย ชลธี ศรีทองดี

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย ภูวกร จันทร์หอม

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย พัฒณพงษ์ ยูฮันเงาะ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย ยศพันธ์ เชื้อกลางใหญ่

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

น.ส. สุรภา วินิจฉัย

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย เกษมสันต์ คงใจมั่น

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย อาทิตย์ นวลจันทร์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

น.ส. สุทธิดา สงค์ประเสริฐ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรทิพย์ ใสเกื้อ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย จักรพันธุ์ ปั้นทราย

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย สุนทร ทองมาก

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย กฤษฎา แช่มวิไล

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย เฉลิมพล ผลห้า

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย บัลลังก์ จันดารักษ์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

น.ส. ปานชรีย์ แสงเสงี่ยม

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย เฉลิมชัย มากัง

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย ณัฐพล หวังสุนทรชัย

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

น.ส. กมลชนก ประเสริฐไทย

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

น.ส. กนิษฐา อุนทุโร

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย ธนา โกยทอง

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

น.ส. ศรัญญา ศิริอ่วม

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย วีระ เอี่ยมสอาด

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

น.ส. จิตราพร อุ่นทอง

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย เฉลิมพล ผลห้า

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย อรรถวิทย์ รอดพิทักษ์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

น.ส. พัชร์สิตา อัครสินศิรวุฒิ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย นริทธิ์ ปานพรหม

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย กัมปนาท แตงจวง

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย ศรัณย์ สีทองทาบ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย นิพนธ์ แก้วมาก

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย อนุพร พลายงาม

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

น.ส. พิมพ์ญาดา งามขำ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

น.ส. วนิดา เพ่งพิศ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นาย กฤษดา ชิดชัยภูมิ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

พนักงานทั่วไป

นาง ทองดี น้อยวงษ์

พนักงานสถานที่ บ2

น.ส. สังเวียน พงษ์อุดทา

พนักงานทั่วไป บ1

นาง ศศิพร หนูศรีใส

พนักงานทั่วไป บ1

นาย อาทิตย์ วัฒนกูล

พนักงานสถานที่ บ1

น.ส. นิรัชรา บุญน้อย

พนักงานสถานที่ บ1

นาย พิษณุ พานทอง

พนักงานทั่วไป บ1

น.ส. ชุติมันต์ เทพสง่า

พนักงานสถานที่ บ1

น.ส. อรวรรณ ชูมณี

พนักงานทั่วไป บ1

นาย พีรพัช เพิ่มอุตส่าห์

พนักงานทั่วไป

น.ส. นฤมล พุทธคุณ

พนักงานทั่วไป

น.ส. พัชรา พูลทรัพย์

พนักงานทั่วไป

น.ส. เย็นระดี ซิมังค์

พนักงานทั่วไป

นาย คงศักดิ์ ยิ้มอยู่

พนักงานทั่วไป

น.ส. อาภารัตน์ แสงสุมาตร

พนักงานทั่วไป

น.ส. วิจิตรา จีนร่วมเวียง

พนักงานทั่วไป

น.ส. ศิริลักษณ์ ศรีสุดดี

พนักงานทั่วไป