บุคลากร สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

นักรังสีการแพทย์
ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส.ประภาพร พรปัญญาวุฒิ
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้านักรังสีการแพทย์
น.ส.จินตนา อารีเอื้อ
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส.วันพามี ผิวทอง
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
นาย ศาสตราวุธ ธรรมกิตติพันธ์
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาย วีระชาติ ชูรอด
นักรังสีการแพทย์ (ชำนาญการ)
นาย ไพรัตน์ มุณี
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาย วสันต์ ปันเขื่อนขัติย์
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. วิชุดา สิริเมธาธโนปกรณ์
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. วิมลรัตน์ หล่อนิมิตดี
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาย วาทิต คุ้มฉายา
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. นฤมล แจ่มศรี
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. จารุวรรณ เวียนขนาน
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาย สุวัฒน์ วัฒนอาภรณ์ชัย
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาย ปฏิยุทธ ศรีวิลาศ
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. ปรียานุช มโนธรรม
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. กฤตญา สายศิวานนท์
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. จิรวรรธ สุดหล้า
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. อรพิน ทองจูด
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. ลัดดาวัลย์ เขียนสาร์
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาย สำเริง มาประชุม
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. สุรีย์ พึ่งผลงาม
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. ภราดร ชุมเปีย
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. ชุติมา เดชพันพัว
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาย วิศาล บุญประสาร
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
นาย ไพฑูรย์ ฉายอรุณ
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. พรพรรณ อิทธวิทยาวาทย์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
นาย ยงยุทธ ต๊ะดุก
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาง ชฎาพร ไชยรัตน์
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาย สิรัณยาพงศ์ สุวรรณโอภาส
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. กนกอร เมืองแพน
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาย ธีริน พุตติ
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. นพรัตน์ ขืนเขียว
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาย ปัญญากร เส้งอั้น
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาย ธนวิทย์ พิมพ์หงษ์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
นาย บุญเอื้อ สุรสังข์
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาย สราวุฒิ สวัสดิ์กว้าน
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาย วสวัตติ์ ประสงค์สร้าง
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. เสาวลักษณ์ พันธ์เรืองวงศ์
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นาย กรกวรรษ ศิริพล
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. ลัดดาวัลย์ สุวรรณไพรัตน์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. อภิชญา เธียรทศพล
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
นาย สุรเกียรติ มหาวัน
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
นาย อธิทัต อินทรปพงศ์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. รุ่งทิวา ณัฏฐาโชติ
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. ภัทราวดี วงค์ลังกา
นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส. สุภัสสรา สัพโส
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
นาย มนัสวี ทีฆาวงค์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. กรรณิกา มูลดวง
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
นาย ขวัญชัย งามดอกไม้
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. ฐิติพร กังวานสุระ
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. รพีพร สุขธงไชยกูล
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
นาย ณัฐศักดิ์ สูชัยยะ
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. นนลญา บุญเป็ง
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. อินทิรา ชาลีวงค์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. อรกานต์ ขัติครุฑ
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. กัลยาณี บุญยู้
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. ศุภวรรณ บุญประเสริฐ
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
นาย ภูริพัฒน์ ขันทุวาร
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. พรเพ็ญ รุจิรามงคลชัย
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. ปวีณรัตน์ เธียรฐิติวุฒิ
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. บุษป์ภัค อุปวงศ์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. มนฑกานติ์ ยั่งยืน
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. พรรณวิลาส กิตติพิชญ์กุล
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. ชฎาพร เสถียรุจิกานนท์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. ฟ้าแสนสวย สิมมา
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. สร้อยสิทธิณี คูณพิสุทธิ์วัฒน์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. อธิชา วิศุภกาญจน์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. อธิชา ธีรกีรยุต
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. อรชญาน์ภัทร จีระสิริวรโชติ
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. พรนภา ภานุสถิตย์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. ภัทรภร พรหมสุทธิ์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. สุมาส ชัยคำ
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ) ปฏิบัติงาน SiSKN
น.ส. สุพิชชา เผือกอ่อน
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. นวภัค สุระสังข์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. กวินทรา สุขขี
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. อัญมณี โอภาสานนท์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. เขมณัฏฐ์ นันทธาตรี
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
นาย ศักดิ์สิริ สุวรรณรัตน์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. ชนาพร แสงเรืองรักษ์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. ภคณัฏฐ์ ธีระแสงจันทร์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. ญาณิศา ภักดี
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. มยุรี วรปรีชาชนม์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ) ปฏิบัติงาน SiSKN
น.ส. ณัฐกานต์ ง๊ะสมัน
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. ปิยาพัชร จีนพันธ์
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. ปุณยวีร์ เชาว์ชัยยุทธ
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. อินท์ชลิตา แดงกุล
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. เพียงตะวัน รัสมีโชติ
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส. อารียา หมานเบ็ญหีม
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)
น.ส.วรรณพร แซ่ตั้ง
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

งานบริหาร ธุรการ และสารสนเทศ

นาง นุชนาถ บัณฑิตย์เจริญพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. นฤมล ทองอุไร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย จตุพล ปทุมวัฒนชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน SiSKN
นาง สมนึก คล้ายคลึงดี
พนักงานพิมพ์ ส4
น.ส. กนกวรรณ เนียมประยูร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. ศิริพร ทองต้น
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นาง พัชรา จำปาเงิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. มัทนียา ดวงมณี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นาย ธีรพร โสมทองมี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นาง ลัดดา วัฒนกูล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. วรรณภา สุวรรณคีรี
พนักงานธุรการ ส2
น.ส. สาวิตรี พุ่มเกตุ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. จิราพร ใจมูล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นาย นภดิฐ บุญถนอม
พนักงานธุรการ ส2
น.ส. สุกฤตา แสงสง่า
พนักงานธุรการ ส2
น.ส. ปัทมาวรรณ กาญจนพิบูลย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส. ฐิตามร จำรัสสกุล
พนักงานธุรการ ส2
น.ส. พัชรียา คุ้มเหล่ายูง
พนักงานธุรการ ส2
น.ส. อรอุมา สง่างาม
พนักงานธุรการ ส2
น.ส. พรอุมา ชาวบ้านกร่าง
พนักงานธุรการ ส2
นาย พัศวรีร์ อ้นเรืองศรี
พนักงานธุรการ ส2
น.ส. กชพรรณ เลิศกิตติกุลโยธิน
พนักงานธุรการ ส2
น.ส. อริศรา เพ็ชร์วงษ์
พนักงานธุรการ
น.ส. ณัฐวดี ประทุมแก้ว
พนักงานธุรการ
น.ส. ชญาณี ศรีปานเงิน
พนักงานธุรการ
น.ส. ญาณิศา โกยทอง
พนักงานธุรการ
นาย ธนาธรณ์ มีบุญมาก
พนักงานธุรการ ส2
น.ส. นันทวัน รัตนชื่นอาภา
พนักงานธุรการ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

น.ส. พรฐิกาญจน์ อุกฤษ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส2
นาย วิชาญ นุชแก้วฟ้า
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส2
นาง พัฒน์นรี อินผลเล็ก
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย หงษ์สกุล เติมแต้ม
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส2
น.ส. วรรณทนา แดงวิสุทธิ์
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย วศิน กระจ่างพุทธานนท์
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส2
นาย เผ่าพันธ์ จายางกูล
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย พัฒนศักดิ์ สุนทรพิธ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส2
นาง ฐิตาภา มวนทนะ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย ธนพจน์ เกณฑ์สาคู
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย รณฤทธิ์ แสงครุฑ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย ธนาพล จันทร์เฉลิม
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย เทพพล อมาตยกุล
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย วรวุฒิ ก๊กรัมย์
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย เอกพล บางกรวย
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย ชลธี ศรีทองดี
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. สุภาวดี อุไรรัตน์
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นายพิเศฐ พานทอง
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย สุธน พรหมสุรินทร์
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย ธวัชชัย พรหมเกิด
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย ปรีดา เก้าศักดา
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
น.ส. อุษณีย์ ภู่สีสุวรรณ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย ภูวกร จันทร์หอม
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. วิลาวัลย์ โพธิศรี
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย คำภีร์ ติงสรัตน์
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
น.ส. ขวัญชนก วันไทย
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย พัฒณพงษ์ ยูฮันเงาะ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย ยศพันธ์ เชื้อกลางใหญ่
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. ชุติมันต์ เทพสง่า
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
น.ส. สุรภา วินิจฉัย
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย เกษมสันต์ คงใจมั่น
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย อาทิตย์ นวลจันทร์
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. สุทธิดา สงค์ประเสริฐ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. พรทิพย์ ใสเกื้อ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาง ธัญญภรณ์ มณีสุธรรรม
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย กฤษดา ชิดชัยภูมิ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. ปณิธิ ชื่นสุพงษ์
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย จักรพันธุ์ ปั้นทราย
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย สุนทร ทองมาก
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย กฤษฎา แช่มวิไล
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย บัลลังก์ จันดารักษ์
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. ปณิตา แช่มวิไล
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย ศราวุธ ดวงใจ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส1
นาย เฉลิมชัย มากัง
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย ณัฐพล หวังสุนทรชัย
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย ศรัณย์ สีทองทาบ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย อนุพร พลายงาม
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. กนิษฐา อุนทโร
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. พิมพ์ญาดา งามขำ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. วนิดา เพ่งพิศ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย วีระ เอี่ยมสอาด
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย เฉลิมพล ผลห้า
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. พัชรสิตา อัครสินศีรวุฒิ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. ศรัญญา ศิริอ่วม
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย อรรถวิทย์ รอดพิทักษ์
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย นริทธิ์ ปานพรหม
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย ธวัชชัย สำรี
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย ศิรภพ ใจดี
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย ชัชฤทธิ์ มีมงคลกุลดิลก
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาง เกตุนภา โพธิ์ทอง
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย สมภพ สิทธิยะ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย ชวภณ เฮงประเสริฐ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. พัฒน์นรี เครือฟู
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. สุธารัตน์ ฤทธิ์สำแดง
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย สินชัย แน่นอุดร
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. เกศรา คำมี
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย ศรชัย บุญนาน
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาง ฐิตินันท์ จันทร์สุข
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย ธนดล ศรีทองดี
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส. กัญญา พร่ำสอนบุตร
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย ธนศักดิ์ วันเพ็ญ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นาย ธวัชชัย แก้วหงษ์
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส.จุฑารัตน์ บัวผัน
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (ปฏิบัติงาน SiSKN)
น.ส.ภัทรา แสนวิเศษ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส.จตุพร แววทอง
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส.ชมภูนุช วิญญาสกุล
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (ปฏิบัติงาน SiSKN)

พนักงานทั่วไป

นาง ทองดี น้อยวงษ์
พนักงานสถานที่ บ2
น.ส. สังเวียน พงษ์อุดทา
พนักงานทั่วไป บ1
นาง ศศิพร หนูศรีใส
พนักงานทั่วไป บ1
นาย อาทิตย์ วัฒนกูล
พนักงานสถานที่ บ1
นาย พิษณุ พานทอง
พนักงานทั่วไป บ1
นาย พีรพัช เพิ่มอุตส่าห์
พนักงานทั่วไป
น.ส. อรวรรณ ชูมณี
พนักงานสถานที่ บ1
น.ส. ภัณฑิลา ซิมังค์
พนักงานทั่วไป
นาย คงศักดิ์ ยิ้มอยู่
พนักงานทั่วไป
น.ส. วิจิตรา จีนร่วมเวียง
พนักงานทั่วไป
น.ส. ศิริลักษณ์ ศรีสุดดี
พนักงานทั่วไป
น.ส. สุกัญญา สุขใจ
พนักงานสถานที่
น.ส. บุณฑริกา แสงสิริ
พนักงานทั่วไป
น.ส. ศิรินรัชช์ เอี่ยมวณิชสกุล
พนักงานทั่วไป
น.ส. สุลาวัลย์ สมสามาร
พนักงานสถานที่
น.ส. ภรณ์ทิพย์ เส็งสมาน
พนักงานทั่วไป
น.ส. นภัสวรรณ บุญสูงเนิน
พนักงานทั่วไป