งานบริการทางรังสีวินิจฉัย

ขั้นตอนการรับบริการทางรังสี

การบริการ สถานที่ให้บริการและการติดต่อ

1. งานบริการ (ในเวลาราชการ)
งานบริการทางรังสี วัน เวลา สถานที่ โทรศัพท์
– เอกซเรย์ทั่วไป จันทร์ – ศุกร์

08:00 – 16:00

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
ตึกนวมินทร์ ชั้น 4
ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 1
ตึกสยามินทร์ ชั้น 1

ตึก 72 ปี ชั้น 2
ตึก D ศูนย์ฯผู้สูงอายุศิริราช (สมุทรสาคร)

02-419-7362
02-414-0140
02-419-6749
02-419-8558
02-419-7087-88
– การตรวจพิเศษทางรังสี
– การตรวจเอกซเรย์เต้านม
จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 16:00 ตึก 72 ปี ชั้น 2 02-419-7087-88
– เอกซเรย์เคลื่อนที่ จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 16:00 ตึก 72 ปี ชั้น 1 02-419-7091
– อัลตราซาวด์ จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 16:00 ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นพื้นดิน
02-419-4496, 4499
02-419-9829-33
การนัดหมาย ต่อ 113-116
ห้องตรวจ ต่อ 106
– เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 16:00 ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นพื้นดิน
02-419-4496, 4499
02-419-9829-33
การนัดหมาย ต่อ 113-116
ห้องตรวจ ต่อ 103
– การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 16:00 ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นพื้นดิน

02-419-4496, 4499
02-419-9829-33
การนัดหมาย ต่อ 113-116
ห้องตรวจ ต่อ 101

2. งานบริการ (คลินิกพิเศษ)
งานบริการทางรังสี วัน เวลา สถานที่ โทรศัพท์
– เอกซเรย์ทั่วไป

จันทร์ – ศุกร์


เสาร์-อาทิตย์

16:00 – 21:00


08:00 – 18:00
08:00 – 16:00

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
ตึกสยามินทร์ ชั้น 1

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 
ตึกสยามินทร์ ชั้น 1

0-2419-7362
0-2419-8558
– อัลตราซาวด์ จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 21:00
08:00 – 18:00
ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นพื้นดิน

02-419-4497, 4498
02-419-9829-33
การนัดหมาย ต่อ 113-116

– เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 21:00
08:00 – 21:00
ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
02-419-4497, 4498
02-419-9829-33
การนัดหมาย ต่อ 113-116
– การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 24:00
08:00 – 24:00
ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
02-419-4497, 4498
0-2419-9829-33
การนัดหมาย ต่อ 113-116
3. งานบริการ (นอกเวลาราชการ)
งานบริการทางรังสี วัน เวลา สถานที่ โทรศัพท์
– เอกซเรย์ทั่วไป จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 -08:00
24 ชั่วโมง

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 1

0-2419-7362
0-2419-6749
– การตรวจพิเศษทางรังสี จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 08:00
24 ชั่วโมง
ตึก 72 ปี ชั้น 2 แพทย์ประจำบ้านรังสีฯ
หน่วย EmerRad: VPN 095254
– เอกซเรย์เคลื่อนที่ จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 08:00
24 ชั่วโมง
ตึก 72 ปี ชั้น 1 0-2419-7091
– อัลตราซาวด์ จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 08:00
24 ชั่วโมง
ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
แพทย์ประจำบ้านรังสีฯ 
หน่วย EmerRad: VPN 095254
– เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 08:00
24 ชั่วโมง.
ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
แพทย์ประจำบ้านรังสีฯ
หน่วย EmerRad: VPN 095245
– การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 08:00
24 ชั่วโมง
ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
 แพทย์ประจำบ้านรังสีฯ
หน่วย EmerRad: VPN 095254