งานบริการทั่วไป ภายในเวลา และนอกเวลา

1. งานบริการ(เวลาราชการ)
งานบริการวันเวลาสถานที่โทรศัพท์
– เอกซเรย์ทั่วไปจันทร์ – ศุกร์

08:00 – 16:00

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 1
ตึกสยามินทร์ ชั้น 1
ตึก 72 ปี ชั้น 2

0-2419-7362-3
0-2419-7715
0-2419-8558
0-2419-7087-88
– ตรวจพิเศษทางรังสีจันทร์ – ศุกร์08:00 – 16:00ตึก 72 ปี ชั้น 20-2419-7087-88
– ตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่จันทร์ – ศุกร์08:00 – 16:00ตึก 72 ปี ชั้น 10-2419-7091
0-2419-7125-6
– ตรวจอัลตราซาวด์จันทร์ – ศุกร์08:00 – 16:00ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
0-2419-9828-34 ต่อ 0
– เอกซเรย์คอมพิวเตอร์จันทร์ – ศุกร์08:00 – 16:00ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
0-2419-9828-34 ต่อ 0
– ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจันทร์ – ศุกร์08:00 – 16:00ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
0-2419-9828-34 ต่อ 0
2. งานบริการ(คลินิกพิเศษ)
งานบริการวันเวลาสถานที่โทรศัพท์
– เอกซเรย์ทั่วไป

จันทร์ – ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

16:00 – 21:00

16:00 – 20:00
08:00 – 20:00

08:00 – 16:00

ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
ตึกสยามินทร์ ชั้น 1
ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
ตึกสยามินทร์ ชั้น 1

0-2419-9828-34 ต่อ 0
0-2419-8558
– ตรวจอัลตราซาวด์จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 21:00
08:00 – 16:00
ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
0-2419-9828-34 ต่อ 0
– เอกซเรย์คอมพิวเตอร์จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 21:00
08:00 – 21:00
ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
0-2419-9828-34 ต่อ 0
– ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 24:00
08:00 – 24:00
ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
0-2419-9828-34 ต่อ 0
3. งานบริการ(นอกเวลาราชการ)
งานบริการวันเวลาสถานที่โทรศัพท์
– เอกซเรย์ทั่วไปจันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 -08:00
24 ชั่วโมง

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 1

0-2419-7362-3
0-2419-7715
– ตรวจพิเศษทางรังสีจันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 08:00
24 ชั่วโมง
ตึก 72 ปี ชั้น 20-2419-7087-88
– ตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 08:00
24 ชั่วโมง
ตึก 72 ปี ชั้น 10-2419-7091
0-2419-7125-6
– ตรวจอัลตราซาวด์จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 08:00
24 ชั่วโมง
ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
0-2419-9828-34 ต่อ 0
– เอกซเรย์คอมพิวเตอร์จันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 08:00
24 ชั่วโมง.
ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
0-2419-9828-34 ต่อ 0
– ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจันทร์ – ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16:00 – 08:00
24 ชั่วโมง
ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นใต้ดิน
0-2419-9828-34 ต่อ 0