อาจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

รศ. พญ.กอบกุล เมืองสมบูรณ์
Assoc. Prof. Kobkun Muangsomboon, M.D.
รศ. พญ.กันยารัตน์ โตธนะรุ่งโรจน์
Assoc. Prof. Kanyarat Totanarungroj, M.D.
รศ. พญ.กุลนุช ชาญชัยรุจิรา
Assoc. Prof. Kullanuch Chanchairujira, M.D.
อ. นพ.การย์กวิน ภัทรธีรนาถ
Karnkawin Patharateeranart, M.D.
อ. นพ.กฤตชาติ บุตรเนียร
Krittachat Butnian, M.D.
ผศ. พญ.จันทิมา รองวิริยะพานิช
Asst. Prof. Chantima Rongviriyapanich, M.D.
รศ. พญ.จิตรลัดดา วะศินรัตน์
Assoc. Prof. Jitladda Wasinrat, M.D.
ผศ. พญ.จิตสุภา วงศ์ศรีภูมิเทศ
Asst. Prof. Jitsupa Wongsripuemtet, M.D.
ผศ. นพ.ชนน งามสมบัติ
Asst. Prof. Chanon Ngamsombat, M.D.
รศ. พญ.ชนิกานต์ ธิราวิทย์
Assoc. Prof. Shanigarn Thiravit, M.D.
รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง
Assoc. Prof. Dittapong Songsaeng, M.D.
รศ. พญ.ณสุดา ด่านชัยวิจิตร
Assoc. Prof. Nasuda Danchaivijitr, M.D.
อ. พญ.ดุลยพร วงศ์แสวง
Doonyaporn Wongsawaeng, M.D.
รศ. นพ.ตรงธรรม ทองดี
Assoc. Prof. Trongtum Tongdee, M.D.
ศ. ดร.นพ.ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์
Prof. Dr. Thanongchai Siriapisith, M.D., Ph.D
รศ. พญ.นิตยา เล็กตระกูล
Assoc. Prof. Nittaya Lektrakul, M.D.
ผศ. พญ.นิธิดา ณ สงขลา
Asst. Prof. Nithida Na Songkhla, M.D. 
รศ. พญ.นิศา เมืองแมน
Assoc. Prof. Nisa Muangman, M.D.
อ. นพ.บุญฤกษ์ แสงเพชรงาม
Boonrerk Sangpetngam, M.D.
รศ. พญ.ปรียชาต์ ปาจารย์
Assoc. Prof. Preeyacha Pacharn, M.D.
ผศ. นพ.ปาลนันท์ ศิริวนารังสรรค์
Asst. Prof. Palanan Siriwanarangsun, M.D.
ศ. พญ.ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์
Prof. Piyaporn Apisarnthanarak, M.D.
ศ. พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์
Prof. Pornpim Korpraphong, M.D.
รศ. นพ.พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์
Assoc. Prof. Pipat Cheiwvit, M.D.
ผศ. พญ.พิรา เนื่องตัน
Asst. Prof. Pira Neungton, M.D.
รศ. ดร.ไพรัช สายวิรุณพร
Assoc. Prof. Dr. Pairash Saiviroonporn, Ph.D.
ผศ. นพ.ภัทรวิทย์ วิทยาสุข
Asst. Prof. Pattarawit Withayasuk, M.D.
ผศ. นพ.ภาคภูมิ ธิราวิทย์
Asst. Prof. Phakphoom Thiravit, M.D.
รศ. พญ.รณิษฐา ทองดี
Assoc. Prof. Ranista Tongdee, M.D.
ผศ. นพ.รัฐชัย แก้วลาย
Asst. Prof. Rathachai Kaewlai, M.D.
ผศ. พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์
Asst. Prof. Voraparee Suvannarerg, M.D.
รศ. พญ.วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์
Assoc. Prof. Wanwarang Teerasamit, M.D.
รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
Assoc. Prof. Walailak Chaiyasoot, M.D
รศ. พญ.ศิริวรรณ ปิยพิทยานันต์
Assoc. Prof. Siriwan Piyapittayanan, M.D.
รศ. นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน์
Assoc. Prof. Somrach Thamtorawat, M.D.
ผศ. นพ.สาธิต โรจน์วัชราภิบาล
Asst. Prof. Satit Rojwatcharapibarn, M.D.
รศ. นพ.สิทธิพงศ์ ศรีสัจจากุล
Assoc. Prof. Sitthipong Srisajjakul, M.D.
ผศ. พญ.สิริอร ตริตระการ
Asst. Prof. Siri-On Tritrakarn, M.D.
ผศ. พญ.สุวิมล วงศ์ลักษณะพิมล
Asst. Prof. Suwimon Wonglaksanapimon, M.D.
รศ. พญ.โสภา พงศ์พรทรัพย์
Assoc. Prof. Sopa Pongpornsup, M.D.
รศ. พญ.อภิญญา เจริญศักดิ์
Assoc. Prof. Aphinya Charoensak, M.D.
ศ. พญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์
Prof. Orasa Chawalparit, M.D.

แพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก)

นพ.จิตติ ชาติภูวภัทร
Jitti Chatpuwaphat, M.D.
พญ.รมิดา อมรสิทธิวัฒน์
Ramida Amornsitthiwat, M.D.
นพ.สุกฤษฏิ์ โสฬสภิญญา
Sukrit Sorotpinya, M.D.
นพ.อริญชย์ พิษณุวงษ์
Arin Pisanuwongse, M.D.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

พญ.ณฐพรรณ บุญวิสุทธิ์
Nataphan Boonvisuth, M.D.
พญ.ทิตา วชิรโรจน์ไพศาล
Tita Vachirarojpaisarn, M.D.
นพ.พิชชากรณ์ กิจเสรี
Pitchakorn Kitseree, M.D.
พญ.พิลาวัลย์ ตรีมานคา
Pilawan Trimankha, M.D.
พญ.ภวิกา เทียนชัย
Pawika Tianchai, M.D.
พญ.รุจิรา พัฒนวณิชกุล
Rujira Patanawanitkul, M.D.
นพ.วรินทร์ จารุวงศ์วณิชย์  
Varin Jaruvongvanich, M.D.
พญ.ศุราภรณ์ ปานพรหมมาศ
Suraporn Panphrommat, M.D.
นพ.สิทธิพันธ์ ลิ้มพันธ์อุดม
Sitthiphan Limphanudom, M.D.
นพ.เสาวพจน์ สารัมภกุล
Saowapoj Sarumpakul, M.D.
พญ.อดิศา โมลีเศรษฐ์ 
Adisa Moleesaide, M.D.
พญ.อริสสา โพธิสิริสกุลวงศ์
Arissa Phothisirisakulwong, M.D.
พญ.อุทารัฐ แก้วอัมพร
Utarat Kaewumporn, M.D.