สถิติการบริการ

สถิติการบริการทางรังสี

ประเภทการบริการทางรังสี
(ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น3)

ในเวลาราชการ

นอกเวลาราชการ

ปี 2558(ราย)

105,426

24,900

ปี 2559(ราย)

105,837

25,698

ปี 2560(ราย)

106,914

26,948

ปี 2561(ราย)

110,799

27,762

ปี 2562(ราย)

N/A

N/A

งานบริการทั่วไปภายในเวลา และนอกเวลา

1. งานบริการ(เวลาราชการ)

 

2. งานบริการ(นอกเวลาราชการ)