สถิติการบริการ

สถิติการให้บริการในแต่ละประเภทการบริการทางรังสี (ในเวลา นอกเวลา คลินิกพิเศษ)