รายงานประจำปี สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

บริบททั่วไป

สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีพันธกิจในด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการบริการทางการแพทย์ เพื่อเสริมต่อภาพลักษณ์ความเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน ตามวิสัยทัศน์ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ใน 9 สาขาได้แก่

 1. รังสีวินิจฉัยระบบกระดูกและข้อ

 2. รังสีวินิจฉัยระบบหลอดเลือดหัวใจ

 3. รังสีวินิจฉัยทรวงอกและปอด

 4. รังสีวินิจฉัยภาพรังสีประสาทสมอง

 5. รังสีวินิจฉัยระบบทางเดินอาหาร

 6. รังสีวินิจฉัยระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธ์

 7. รังสีวินิจฉัยในเด็ก

 8. รังสีร่วมรักษาระบบหลอดเลือดลำตัว

 9. รังสีร่วมรักษาระบบหลอดเลือดประสาทสมอง

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยพื้นที่มีการกระจายตัว อยู่ในตึกต่างๆ ได้แก่ ตึก 72 ปี ชั้นพื้นดิน – ชั้น 2 , ตึกผู้ป่วยนอกชั้นพื้นดิน และชั้น 3 จึงได้แบ่งเป็นพื้นที่บริการ 5 ได้แก่

 1. รังสีวินิจฉัยตึก 72 ปี ชั้น 2

 2. เอกซเรย์เคลื่อนที่

 3. หน่วยจัดการข้อมูลและฟิล์ม

 4. รังสีวินิจฉัยตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2

 5. ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช

โดยมีระบบธุรการเป็นส่วนสนับสนุน สำนักงานตั้งอยู่ที่ 72 ปี ชั้น 10 และดูแลการเรียนการสอน การประชุม

การบริหารทรัพยากร

อัตรากำลัง

 • ศาตราจารย์                            3   ตำแหน่ง

 • รองศาสตราจารย์                     19   ตำแหน่ง

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์                    7   ตำแหน่ง

 • อาจารย์                                12   ตำแหน่ง

 • นักรังสีการแพทย์                     85   อัตรา

 • ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค               3    อัตรา

 • นักคอมพิวเตอร์                       1    อัตรา

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและธุรการ  31   อัตรา

 • ช่างไฟฟ้า                              2    อัตรา

 • พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  74   อัตรา

 • พนักงานทั่วไปและพนักงานสถานที่  21   อัตรา

เครื่องมือทางการแพทย์

 • เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล                               11  เครื่อง

 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT                   5  เครื่อง

 • เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง                   23  เครื่อง

 • เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร                  3  เครื่อง

 • เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)      5  เครื่อง

 • เครื่องเอกซเรย์เต้านม                                            1  เครื่อง

 • เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่                                         24 เครื่อง