รายงานประจำปี สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

บริบททั่วไป

            สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีพันธกิจในด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการบริการทางการแพทย์ ดำเนินการจัดบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่ครบถ้วน ตอบสนองภาวะความต้องการของผู้ป่วย ตามลักษณะประชากรผู้ป่วยและบริการทางคลินิกที่มีอยู่ และความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพ โดยบริหารจัดการเพื่อให้การบริการทางรังสีวินิจฉัยอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มุ่งเป้าเป็นผู้นำและผู้ชี้นำทางการแพทย์ที่สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ระดับประเทศและระดับโลก โดยแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ใน 10 สาขา ได้แก่

1. รังสีวินิจฉัยระบบกระดูกและข้อ
2. รังสีวินิจฉัยระบบหลอดเลือดหัวใจ
3. รังสีวินิจฉัยทรวงอกและปอด
4. รังสีวินิจฉัยภาพรังสีประสาทสมอง
5. รังสีวินิจฉัยระบบทางเดินอาหาร
6. รังสีวินิจฉัยระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธ์
7. รังสีวินิจฉัยในเด็ก
8. รังสีวินิจฉัยในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

9. รังสีร่วมรักษาระบบหลอดเลือดลำตัว
10. รังสีร่วมรักษาระบบหลอดเลือดประสาทสมอง

การให้บริการทางรังสีวินิจฉัยจัดให้มีระบบการบริการทางรังสีวินิจฉัยและหัตถการทางรังสีแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค และทุกประเภทผู้ป่วย โดยมีการบริการในเวลาราชการ การบริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และการบริการคลินิกพิเศษ โดยมีการจัดการบริการจำแนกได้เป็น 9 ชนิดการตรวจ และให้บริการในพื้นที่ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ป่วย 8 จุดบริการ ได้แก่ 

 

1) ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3  

2) ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 1 

3) ตึก 72 ปี ชั้น 2 

4) ตึกสยามินทร์ ชั้น 1 

5) ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นพื้นดิน 

6) ตึกนวมินทร์ฯ ชั้น 4 

7) ตึก 84 ปีชั้น 1 

8) ตึกเฉลิมพระเกียรติ 1-2  

 

ทั้งนี้ยังมีการให้บริการเอกซเรย์เคลื่อนที่ ณ หอผู้ป่วย และการบริการทางรังสีในห้องผ่าตัด เป็นต้น

โดยมีสำนักงานสาขาวิชาฯ ตั้งอยู่ที่ตึก 72 ปี ชั้น 10 เพื่อดูแลการเรียนการสอน การประชุมต่าง ๆ 

การบริหารทรัพยากร