ขอแสดงความยินดีแด่ 

รองศาสตราจารย์ นายเเพทย์ฑิตพงษ์ ส่งแสง 

สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา

ได้รับรางวัล DMSc Award ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานหนังสือเรื่อง ตำราโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

สำหรับพิธีมอบรางวัล DMSc Award ประจำปี 2565 

ผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

โปรดให้คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 

ซึ่งจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี