หลักสูตรวุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้านและ ต่อยอด

หลักสูตรการฝึกอบรม

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตรการฝึกอบรม / เป้าหมายของแผนการฝึกอบรม

แพทย์ประจำบ้าน / ต่อยอด

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 - 3 / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1 - 2

รูปแบบการเรียนการสอน

หัวข้อรายละเอียดและรูปแบบกาเรียนการสอนต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาหลังปริญญาภายในภาควิชารังสีวิทยา

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน

คู่มือแพทย์ประจำบ้านสาขา / คู่มือแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา / จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่อนุมัติ

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการรับสมัคร / ข้อมูลประกาศการรับสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

หลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร แพทย์ประจำบ้าน 2567

แบบฟอร์มอุทธรณ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ

หนังสือรับรองการสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2567

Elective

สำหรับแพทย์ Intern (Elective) ต่างสถาบัน

**หมายเหตุ : แจ้งการส่งบันทึกขอเข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน 

สาขาวิชารังสีวินิจฉัย  ส่งบันทึกแจ้งล่วงหน้าก่อนวันศึกษาดูงาน 3 เดือน หรือมีขอสงสัย ติดต่อที่ติดต่อ คุณชูเกียรติ โสมทองมี โทร 02-419-7074 ต่อ 103
สาขาวิชารังสีรักษา     ติดต่อนัดล่วงหน้าที่ คุณสุกัญญา  มิ่งไชย  โทร 02-419-9774
สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  ติดต่อนัดล่วงหน้าที่ คุณนันทนา  โกรัตนะ  โทร 02-419-6240

รูปแบบการเรียนการสอน

 • การบรรยายในชั้นเรียน

 • การศึกษาด้วยตนเองจากภาพตัวอย่าง (E-Teaching file)

 • การสัมมนากลุ่ม, intra & interdepartmental conference

 • Interhospital conference

 • การฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ภายในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และอาจารย์ในสถาบันสมทบ

 • การเรียนภาคปฏิบัติข้างเตียงผู้ป่วย

 • การฝึกปฏิบัติงานและดูแลผู้ป่วยใน

 • การทำวิทยานิพนธ์และหรือร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ผู้ดูแลในภาควิชาฯ

 • การประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยกิจกรรมที่ให้ความมั่นใจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Entrustable Professional Activity: EPA)

 • การสอบประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนชั้นปีที่ 1

 • การสอบข้อเขียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 และ 3

 • การสอบปากเปล่าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 และ 3

 • การประเมินโดยอาจารย์หน่วยต่างๆในขณะปฏิบัติงานแต่ละเดือน

 • การจัดอบรมความรู้ต่างๆ เช่น สถิติในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัยในคน

 • การจัดเตรียมห้องสมุดประจำสาขา และ E-Learning เพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง