แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2

นพ. กิตินันท์ อัศววงศ์เสถียร

Advanced diagnostic body imaging

พญ. ภรภัทร ยิ้มใหญ่

Advanced diagnostic body imaging

พญ. จิดาภา สถาพรชัยสิทธิ์

Advanced diagnostic body imaging

พญ.ศากุน มงคลเนาวรัตน์

Advanced diagnostic body imaging

นพ.วิศิศฎิ์ศักดิ์ ภักดี

Advanced diagnostic body imaging

พญ. ณภัทร์ชญาน์ โชติหิรัญโอฬาร

Advanced diagnostic body imaging

พญ.วัชญา จริยาวัฒนรัตน์

Advanced diagnostic body imaging

นพ.วัชระ ฟองคา

Advanced diagnostic body imaging

นพ.เจริญรัตน์ ชัยเจริญธนพร

Interventional neuroradiology

นพ. รติกร สมรักษ์

Interventional neuroradiology

นพ.สุวิทย์ ใหมเจริญ

Interventional neuroradiology

นพ. ธราธร แก้ววิรุฬ

Diagnostic neuroimaging

พญ.กุลวนิช พิพัฒน์วนิชกุล

Body interventional radiology

นพ.พิพิธ ปิตุวงศ์

Body interventional radiology

นพ.ไพศาล สงเคราะห์

Body interventional radiology

พญ.รุจิรา พัฒนวนิชกุล

Body interventional radiology

พญ.อรรถพร อจลเสรีวงศ์

Body interventional radiology

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 1

พญ. ธนธรณ์ ศรีเจริญ

Diagnostic breast imaging

พญ. วสุนธรา บุญศรี

Diagnostic breast imaging

นพ. ชินพัฒน์ เลาหชาญวนิชย์

Body interventional radiology

นพ. ธนวินท์ ธัญอนันต์กุล

Body interventional radiology

นพ. ปวัน พงษ์พัฒน์

Diagnostic neuroimaging

พญ. จิตรลดา กุศล

Diagnostic neuroimaging

พญ. ศศิ ธรรมสารโสภณ

Diagnostic neuroimaging

พญ. เจนจิรา ชุ่มชื้น

Advanced diagnostic body imaging

นพ. ณัฐพล ประภารัตน์

Advanced diagnostic body imaging

พญ. อดิศา โมลีเศรษฐ์

Advanced diagnostic body imaging

พญ. อริสสา โพธิสิริสกุลวงศ์

Advanced diagnostic body imaging

พญ. ฐิติรัตน์ อัศวเลิศพลากร

Advanced diagnostic body imaging

พญ. นันทิชา เติมบุญผาติ

Advanced diagnostic body imaging

พญ. นภาพร รุจิรามงคลชัย

Advanced diagnostic body imaging

พญ. วทันยา ใจดี

Advanced diagnostic body imaging

นพ. ตรีภพ แซ่โง้ว

Interventional neuroradiology

นพ. ศรัณย์ โชติกเสถียร

Interventional neuroradiology

นพ. ศุภชาติ แจวจันทึก

Interventional neuroradiology