แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2

นพ. กิตินันท์ อัศววงศ์เสถียร

Advance Body Imaging

พญ. ภรภัทร ยิ้มใหญ่

Advance Body Imaging

พญ. จิดาภา สถาพรชัยสิทธิ์

Advance Body Imaging

พญ.ศากุน มงคลเนาวรัตน์

Advance Body Imaging

นพ.วิศิศฎิ์ศักดิ์ ภักดี

Advance Body Imaging

พญ. ณภัทร์ชญาน์ โชติหิรัญโอฬาร

Advance Body Imaging

พญ.วัชญา จริยาวัฒนรัตน์

Advance Body Imaging

นพ.วัชระ ฟองคา

Advance Body Imaging

นพ.เจริญรัตน์ ชัยเจริญธนพร

Advance Neuro Intervention

นพ. รติกร สมรักษ์

Advance Neuro Intervention

นพ.สุวิทย์ ใหมเจริญ

Advance Neuro Intervention

นพ. ธราธร แก้ววิรุฬ

Advance Neuro Imaging

พญ.กุลวนิช พิพัฒน์วนิชกุล

Advance Body Intervention

นพ.พิพิธ ปิตุวงศ์

Advance Body Intervention

นพ.ไพศาล สงเคราะห์

Advance Body Intervention

พญ.รุจิรา พัฒนวนิชกุล

Advance Body Intervention

พญ.อรรถพร อจลเสรีวงศ์

Advance Body Intervention

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 1

พญ. ธนธรณ์ ศรีเจริญ

Advance Breast

พญ. วสุนธรา บุญศรี

Advance Breast

นพ. ชินพัฒน์ เลาหชาญวนิชย์

Advance Body Imaging

นพ. ธนวินท์ ธัญอนันต์กุล

Advance Body Imaging

นพ. ปวัน พงษ์พัฒน์

Advance Neuro Imaging

พญ. จิตรลดา กุศล

Advance Neuro Imaging

พญ. ศศิ ธรรมสารโสภณ

Advance Neuro Imaging

พญ. เจนจิรา ชุ่มชื้น

Advance Body Imaging

นพ. ณัฐพล ประภารัตน์

Advance Body Imaging

พญ. อดิศา โมลีเศรษฐ์

Advance Body Imaging

พญ. อริสสา โพธิสิริสกุลวงศ์

Advance Body Imaging

พญ. ฐิติรัตน์ อัศวเลิศพลากร

Advance Body Imaging

พญ. นันทิชา เติมบุญผาติ

Advance Body Imaging

พญ. นภาพร รุจิรามงคลชัย

Advance Body Imaging

พญ. วทันยา ใจดี

Advance Body Imaging

นพ. ตรีภพ แซ่โง้ว

Advance Neuro Intervention

นพ. ศรัณย์ โชติกเสถียร

Advance Neuro Intervention

นพ. ศุภชาติ แจวจันทึก

Advance Neuro Intervention