แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2

พญ. ธนธรณ์ ศรีเจริญ

Diagnostic breast imaging

พญ. วสุนธรา บุญศรี

Diagnostic breast imaging

นพ. ชินพัฒน์ เลาหชาญวนิชย์

Body interventional radiology

นพ. ธนวินท์ ธัญอนันต์กุล

Body interventional radiology

นพ. ปวัน พงษ์พัฒน์

Diagnostic neuroimaging

พญ. จิตรลดา กุศล

Diagnostic neuroimaging

พญ. ศศิ ธรรมสารโสภณ

Diagnostic neuroimaging

พญ. เจนจิรา ชุ่มชื้น

Advanced diagnostic body imaging

นพ. ณัฐพล ประภารัตน์

Advanced diagnostic body imaging

พญ. อดิศา โมลีเศรษฐ์

Advanced diagnostic body imaging

พญ. อริสสา โพธิสิริสกุลวงศ์

Advanced diagnostic body imaging

พญ. ฐิติรัตน์ อัศวเลิศพลากร

Advanced diagnostic body imaging

พญ. นันทิชา เติมบุญผาติ

Advanced diagnostic body imaging

พญ. นภาพร รุจิรามงคลชัย

Advanced diagnostic body imaging

พญ. วทันยา ใจดี

Advanced diagnostic body imaging

นพ. ตรีภพ แซ่โง้ว

Interventional neuroradiology

นพ. ศรัณย์ โชติกเสถียร

Interventional neuroradiology

นพ. ศุภชาติ แจวจันทึก

Interventional neuroradiology

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 1

นพ.กัญจน์ ฉ่าเฉลิม

Advanced diagnostic body imaging

พญ.แก้วกมล ศรีชัย

Advanced diagnostic body imaging

นพ.ชาญธรรม สุ่นมหาคุณ

Advanced diagnostic body imaging

นพ.วรพันธ์ พุทธสักดา

Advanced diagnostic body imaging

นพ.วรินทร์ จารุวงศ์วณิชย์

Advanced diagnostic body imaging

นพ.สิทธิพันธ์ ลิ้มอุดมพันธ์

Advanced diagnostic body imaging

พญ.สุจิวรรณ ประเสริฐเจิรญสุข

Advanced diagnostic body imaging

นพ.เสาวพจน์ สารัมภกุล

Advanced diagnostic body imaging

พญ.สิทธิยา บัวทอง

Diagnostic neuroimaging

นพ.ศศิน กิจสำราญกุล

Diagnostic neuroimaging

พญ.สุชาดา สารัตถะ

Diagnostic neuroimaging

นพ.ธนกฤต มังคละไพบูลย์

Body interventional radiology

นพ.วัฒนชัย ปุณณลิมปกุล

Body interventional radiology

นพ.สหัสเดช ตั้งอิสรภาพ

Body interventional radiology

นพ.จารุเดช วิชัยธรรม

Body interventional radiology

นพ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก

Interventional neuroradiology

นพ.พีรวิส สรรค์ธีรภาพ

Interventional neuroradiology

นพ.ธนวัฒน์ สิทธิบัญชาการ

Interventional neuroradiology

พญ.สุวรา อิสรไกรศีล

Diagnostic breast imaging

พญ.อชิรญา ปัญญาวัฒนากูล

Diagnostic breast imaging

พญ.ชนกนันทน์ บุรีรักษ์

Dr.Ng Wei Lin

Body interventional radiology

Dr.Ashraf Amir Hussian

Body interventional radiology