คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ

ประธานกรรมการ

รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ

รองประธานกรรมการ

ศ.พญ. พรพิมพ์ ก่อแพร่พงศ์

คณะกรรมการ

รศ.นพ. พิทยา ด่านกุลชัย

รศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

รศ.พญ. จันจิรา เพชรสุขศิริ

ผศ.นพ. รัฐชัย แก้วลาย

ผศ.พญ. นันทน์ สุนทรพงศ์

อ.พญ. วริศรา รงค์ทอง

ผศ.พญ. อภิชญา คล้ายมนต์

ผศ.นพ. จักรมีเดช เศรษฐนันท์

ผศ. ธนพงษ์ ทองประพาฬ

พญ. อริสสา โพธิสิริสกุลวงศ์

นางสาว พรทิพย์ พานิชเจริญวงศ์

นาง มธุรส กอมบอฟ

นางสาว รุ่งนภา บัวสุวรรณ

นาย จำรัก ลัมภเวช

ดร. เอนก สุวรรณบัณฑิต

นางสาว ประภาพร พรปัญญาวุฒิ

นาย ปฏิยุทธ ศรีวิลาศ

นาย วินัย พลวัฒน์เสถียร

นางสาว กนกพันธุ์ ประศาสน์วิทย์

นางสาว สุกัญญา มิ่งไชย

นาย พิเชษฐ์ มะลิ

นาย บุญธรรม อมรกิตติเจริญ

นาง กฤตยา อุบลนุโชติมรรค

นางสาว จตุพร นิยมสำรวจ

นางสาว อรรถกร อินทรโกสุม
กรรมการและเลขานุการ

นางสาว นฤมล ทองอุไร
ผู้ช่วยเลขานุการ

นาย พิทักษ์ กุลสัจจธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ

  • ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพภาควิชารังสีวิทยา 
  • จัดประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน 
  • เพื่อแจ้งนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข่าวสารต่าง ๆ แก่ทีมงาน 
  • รับทราบตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน 
  • รับทราบและร่วมหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน และรายงานอุบัติการณ์ (Occurence Report)