คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ

ประธานกรรมการ

รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ

รองประธานกรรมการ

อ.นพ. ภัทรวิทย์ วิทยาสุข

คณะกรรมการ

รศ.นพ. พิทยา ด่านกุลชัย

รศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

รศ.พญ. จันจิรา เพชรสุขศิริ

รศ.พญ. จิราพร เสตกรณุกูล

ผศ.พญ. นันทน์ สุนทรพงศ์

อ.พญ. วริศรา รงค์ทอง

ผศ.พญ. อภิชญา คล้ายมนต์

นพ. อริญชย์ พิษณุวงษ์

อ.พญ. ณฐพรรณ บุญวิสุทธิ์

อ.พญ. ณัฏฐินี ช่วงสุวนิช

นางสาว ดวงกมล ตัณฑศรี

นางสาว สุจิตร์ กิจบัญชา

นางสาว มยุรี โฆษิตเจริญสุข

นาง รำใย พรมเสน

ผศ. พรทิพย์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์

ผศ. ธนพงษ์ ทองประพาฬ

นางสาว พนิดา ชาญเชาว์วานิช

ดร. เอนก สุวรรณบัณฑิต

นาย วินัย พลวัฒน์เสถียร

นาย พิเชษฐ์ มะลิ

นาย บุญธรรม อมรกิตติเจริญ

นาง กฤตยา อุบลนุโชติมรรค

นางสาว จตุพร นิยมสำรวจ

นางสาว สุกัญญา มิ่งไชย

นางสาว กรรณิกา มูลดวง

นาย มนัสวี ทีฆาวงค์

กรรมการและเลขานุการ

นางสาว อรรถกร อินทรโกสุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาว นฤมล ทองอุไร

ผู้ช่วยเลขานุการ

นาย พิทักษ์ กุลสัจจธรรม