กองบรรณาธิการวารสารรังสีวิทยาศิริราช

Editorial Team

ประธานกองบรรณาธิการ

รศ. นพ. พิพัฒน์    เชี่ยววิทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

ศ. เกียรติคุณ พญ. ปรียา   กาญจนัษฐิติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. เกียรติคุณ นพ. ไพรัช    เทพมงคล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. สาโรจน์  วรรณพฤกษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ. ฤดี  ปลีหจินดา

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. พญ. สุกัลยา    เลิศล้ำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ. นพ.  วัลลภ    เหล่าไพบูลย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. พญ.  วาณีรัตน์    กาฬสีห์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ. พญ.  อุทัยรัศมิ์  เชื่อมรัตนกุล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. นพ.  ยุทธนา    แสงสุดา

มหาวิทยาลัยรังสิต

อ. พญ.  เพ็ญศรี  ศิริคุณากร

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อ. นพ.  กิตติพงษ์   เรียบร้อย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ. พญ.  ธันยพร  ดิเรกสุนทร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.  ดร. นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.  พญ. ศรสุภา   ลิ้มเจริญ

มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรณาธิการประจำ

รศ.  พญ. สุนันทา  เชี่ยววิทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. มลุลี  ตัณฑวิรุฬห์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. จุมพฏ  คัดนาพร

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ไพรัช  สายวิรุณพร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. นพ.กุลธร  เทพมงคล

มหาวิทยาลัยมหิดล

อ. พจี   เจาฑะเกษตริน

มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. อำไพ  อุไรเวโรจนากร

มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ภัทิรา   บัวพูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. พรทิพย์  พานิชเจริญวงศ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. เอนก   สุวรรณบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

กองบรรณาธิการฝ่ายบทความทางการแพทย์

ศ. พญ. ภาวนา  ภูสุวรรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. นพ. กฤษฎี  ประภาสะวัต

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. พญ. อัญชลี  ชูโรจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. พญ. วลัยลักษณ์  ชัยสูตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. พญ. นิศา  เมืองแมน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. พญ. ปิยาภรณ์  อภิสารธนรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กองบรรณาธิการฝ่ายบทความทางรังสีเทคนิค

อ. พจี  เจาฑะเกษตริน

มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. อำไพ  อุไรเวโรจนากร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. เอนก   สุวรรณบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

อ. สุทธิรักษ์ ตั้งเรืองเกียรติ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

กองบรรณาธิการฝ่ายบทความทางการพยาบาล

น.ส. พรทิพย์ พานิชเจริญวงศ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ภัทิรา   บัวพูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ศิริกร   คงวัฒนากุล

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เหรัญญิก

น.ส. ณัชชา  พึ่งแพ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงาน

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร.02-419-7078-9
E-mail : sird@diamond.mahidol.ac.th , sird@mahidol.ac.th