ISSN 2673-0685 (Online)

ISSN 2350-9880 (Print)

คณะบรรณาธิการฯ ขอเชิญชวน รังสีแพทย์ นักรังสีการแพทย์, นักรังสีเทคนิค, นักฟิสิกส์การแพทย์, นักเคมีรังสี นักวิทยาศาสตร์รังสี พยาบาลรังสีวิทยาและนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ “วารสารรังสีวิทยาศิริราช” (Journal of Siriraj Radiology)

JOURNAL OF SIRIRAJ RADIOLOGY Vol. 2 No.2 July-December 2015

Update : 08/12/2020

Full Issue
Original Article

–    CT Pulmonary Angiography (CTPA) for Pulmonary Embolism  

จินตนา อารีเอื้อ

87 – 91

–    การตรวจ Stereotactic Breast Biopsy    

สังวาลย์ ลมัยจันทร์

141 – 158