National Health R2R Forum Award

ขอแสดงความยินดี รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ

          ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ (สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ในการประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพงานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

Related links