รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2563

     ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง และรศ.ดร.ไพรัช สายวิรุณพร ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563

 

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง และรศ.ดร.ไพรัช สายวิรุณพร สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รศ.นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง

      รศ.นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง และ รศ.ดร.ไพรัช สายวิรุณพร  สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง “ขดลวดค้ำยันชนิดดึงกลับจากวัสดุฉลาดสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันระยะเฉียบพลัน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล ม.มหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

Related links