ประกาศ

แนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่งเพื่อฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

แนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่ง นักศึกษาสาขารังสีเทตนิค นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรฟิสิกส์ การแพทย์แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา เพื่อฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน (Elective) ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ประกาศภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทางภาควิชารังสีวิทยา ขอความกรุณาผู้ที่พักอาศัย หรือมีประวัติการเดินทางไปในจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ สีแดง สีส้ม ตามประกาศ ศบค. ร่วมกับมีความเสี่ยง

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน (เมษายน 2563)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำ คู่มือ ดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน จัดพิมพ์ครั้งแรก เดือนเมษายน 2563 และเผยแพร่ฉบับ PDF File ไว้บนเว็บไซต์ สสส. (https://www.thaihealth.or.th/)

Update : 22/04/2021