ประกาศ

รับสมัคร พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ “Head and neck meeting: Imaging approach and update”
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ"
รับสมัคร นักรังสีการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาโท)

เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาโท) จำนวน ๑ อัตรา หน่วยงาน สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา

แนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่งเพื่อฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

แนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่ง นักศึกษาสาขารังสีเทตนิค นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรฟิสิกส์ การแพทย์แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา เพื่อฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน (Elective) ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

เปิดรับสมัครแพทย์ (Job แพทย์ประจำโรงพยาบาล)

ภาควิชารังสีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ (Job แพทย์ประจำโรงพยาบาล) จำนวน 4 อัตรา หรือติดต่อสอบถามขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานภาควิชารังสีวิทยา ตึก 72 ปี ชั้นใต้ดิน เบอร์โทรศัพท์ 02-419-7079 (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทางภาควิชารังสีวิทยา ขอความกรุณาผู้ที่พักอาศัย หรือมีประวัติการเดินทางไปในจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ สีแดง สีส้ม ตามประกาศ ศบค. ร่วมกับมีความเสี่ยง

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน (เมษายน 2563)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำ คู่มือ ดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน จัดพิมพ์ครั้งแรก เดือนเมษายน 2563 และเผยแพร่ฉบับ PDF File ไว้บนเว็บไซต์ สสส. (https://www.thaihealth.or.th/)

Update : 1/12/2021