ประกาศ

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน (เมษายน 2563)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำ คู่มือ ดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน จัดพิมพ์ครั้งแรก เดือนเมษายน 2563 และเผยแพร่ฉบับ PDF File ไว้บนเว็บไซต์ สสส. (https://www.thaihealth.or.th/)