ประชาสัมพันธ์

 

Wake forest ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จัดบรรยาย เรื่อง Anatomy of Retroperitoneum and Imaging Approach

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 น. (ประเทศไทย)