ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกับ Department of Radiology, Wake Forest University School of Medicine Winston Salem,NC,USA

ได้มีความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมวิชาการและการเรียนรู้ทางรังสีวิทยาทางไกลให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย 

(ไทย ภูฏาน พม่า ลาว เนปาล เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา)

จึงได้มีจัดตั้งโครงการการเรียนรู้ทางรังสีวิทยาทางไกลจากสหรัฐอเมริกา 

บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่มีชื่อเสียงผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

ด้วยการลงทะเบียนสมัครรับ Link ภายใน 15 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น

เพื่อได้รับสิทธิในการรับอนุญาตเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางไกลจากวิทยากร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

โดยในส่วนการลงทะเบียน 

สามารถสมัครเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มส่งมาที่ radiologyeducation2022@gmail.com

หลังจากนั้นท่านจะได้รับทราบข่าวสารข้อมูลและหัวข้อการประชุมบรรยายออนไลน์รวมทั้งเลขทะเบียน

และ Link สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายตามลำดับ

โดยในส่วนเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย 4 หัวข้อ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ตามลำดับ ได้แก่

Cardiothoracic imaging. Body imaging, Neuroradiology และ Musculoskeletal imaging

ที่จะจัดมีขึ้น ทุกวันอาทิตย์ที่ 1-3 ของเดือนตลอดปี 2565 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ผ่านทาง Zoom meeting link ที่ได้รับอนุญาตการเข้าร่วมประชุม

Download Form here