งานบริการ

หน่วยไทรอยด์คลินิก

งานบริการ

  • การรักษาไทรอยด์เป็นพิษ ด้วยไอโอดีนรังสี
  • การรักษามะเร็งไทรอยด์
  • การร่วมรักษาระหว่างรังสีวินิจฉัย

สถานที่ตั้ง

อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 11

เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.

โทรศัพท์: 02-419-6200

หน่วยตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

งานบริการ

  • ตรวจ thyroid scan, total body scan (TBS), radioactive iodine uptake และ perchlorate washout test
    • การตรวจวินิจฉัยโดยการบริหารสารเภสัชรังสีเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย และถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีด้วยเครื่องถ่ายภาพอวัยวะทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อตรวจอวัยวะต่างๆ เช่น การตรวจกระดูก การตรวจหัวใจ การตรวจปอด การตรวจไต และอื่นๆ
  • ตรวจหาระดับฮอร์โมนไทรอยด์ และฮอร์โมนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในซีรัมโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ

สถานที่ตั้ง

อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 10

เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.

โทรศัพท์: 02-419-6180