อาจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ผศ.นพ. จักรมีเดช เศรษฐนันท์
Asst. Prof. Chakmeedaj Sethanandha, M.D.
ผศ.พญ. เฉลิมรัตน์ แก้วพุด
Asst. Prof. Chalermrat Kaewput, M.D.
ผศ. ธนพงษ์ ทองประพาฬ
Asst. Prof. Thonnapong Thongpraparn
รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ
Assoc. Prof. Tanyaluck Thientunyakit, M.D.
รศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน
Assoc. Prof. Benjapa Khiewvan, M.D., CCD, FANMB
อ.พญ. พงษ์พิชา ตู้จินดา
Pongpija Tuchinda, M.D.
รศ.พญ. สุนันทา เชี่ยววิทย์
Assoc. Prof. Sunanta Chiewvit, M.D.
ผศ.พญ. อจลญา เตยะธิติ
Asst. Prof. Ajalaya Teyateeti, M.D.
ผศ.พญ. อภิชญา คล้ายมนต์
Asst. Prof. Apichaya Claimon, M.D.
อ.ดร. ชูอิจิ ชิระโทริ
Dr. Shuichi Shiratori, Ph.D.

แพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก)

นพ. กิจจา รุ่งสิทธิชัย
Kijja Rhoongsittichai, M.D.

ผู้ช่วยอาจารย์

นส.พจนีย์ กาญจนพิบูลย์   
Potjanee Kanchanapiboon