หน่วยงาน

หน่วยตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

หน้าที่และเป้าหมาย

 

หน่วยตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยสารเภสัชรังสี เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรค ระยะของโรค ประเมินผลการรักษา วางแผนการรักษาและพยากรณ์โรค รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจและรักษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยทางรังสี

 

ขอบเขตการให้บริการ

 

หน่วยตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ให้บริการการตรวจวินิจฉัยโดยการบริหารสารเภสัชรังสีเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย และถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีด้วยเครื่องถ่ายภาพอวัยวะทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อตรวจอวัยวะต่างๆ เช่น การตรวจกระดูก การตรวจหัวใจ การตรวจปอด การตรวจไต และอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้บริการรักษาด้วยการบริหารสารเภสัชรังสีในผู้ป่วยมะเร็งที่แพร่กระจายมากระดูก

 

สถานที่ตั้ง

  • อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 10

เบอร์โทรติดต่อ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

02-419-6180

หน่วยไทรอยด์คลินิก​

หน้าที่และเป้าหมาย

 
 

ขอบเขตการให้บริการ

 

เบอร์โทรติดต่อ หน่วยไทรอยด์คลินิก​​

02-419-6200

ห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์​

หน้าที่และเป้าหมาย

 
 

ขอบเขตการให้บริการ

 

 

สถานที่ตั้ง

  • อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 11

ห้อง PET/CT scan​

หน้าที่และเป้าหมาย

 
 

ขอบเขตการให้บริการ

 
 

 

สถานที่ตั้ง

  • ตึกนวมินทรบพิตรฯ ชั้น 4

เบอร์โทรติดต่อ ห้อง PET/CT scan​​

ศูนย์ไซโคลตรอน ศิริราช

หน้าที่และเป้าหมาย

 

ศูนย์ไซโคลตรอน ศิริราช มีหน้าที่ผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีโพสิตรอนจากเครื่อง Cyclotron ชนิด F-18 FDG และ Non F-18 FDG สำหรับบริการผู้ป่วยตรวจ PET/CT scan ที่ศูนย์ภาพวินิจฉัย ศิริราช และจำหน่ายเภสัชภัณฑ์รังสีโพสิตรอนแก่สถาบันการแพทย์อื่นๆ ในกรุงเทพฯ รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการตรวจรักษาพยาบาล การวิจัย และการเรียนการสอน วิชาการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ

 

ขอบเขตการให้บริการ

 

ศูนย์ไซโคลตรอน ศิริราช เป็นหน่วยบริการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีโพสิตรอนจากเครื่อง Cyclotron สำหรับผู้ป่วยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ตรวจ PET/CT Scan ที่ศูนย์ภาพวินิจฉัย ศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นพื้นดิน และจำหน่ายแก่สถาบันการแพทย์อื่นๆ ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 


สถานที่ตั้ง

  • ตึกปิยมหาราชการุนย์ ชั้น B2