การศึกษา

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร

จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสำเร็จเป็นแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่สามารถให้การบริการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และใส่ใจในความปลอดภัยโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถพัฒนาวิชาชีพมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ส่งเสริมผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีการทำงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน มีพื้นฐานของการทำวิจัยและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต ปลูกฝังผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอื้ออาทรและมีจิตสำนึกในการบริการ