we are TOGETHER

Nuclear Medicine Education

จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสำเร็จเป็นแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่สามารถให้การบริการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และใส่ใจในความปลอดภัยโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร

หลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

ปลูกฝังผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอื้ออาทรและมีจิตสำนึกในการบริการ