อาจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

Name : ผศ.นพ. จักรมีเดช เศรษฐนันท์

              Asst. Prof. Chakmeedaj Sethanandha, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)

Research fellowship in nuclear neurology (University of California at Los Angeles, USA.)

งานวิจัย : Thientunyakit T., Sethanandha C., Muangpaisan W., Chawalparit O., Arunrungvichian K., Siriprapa T., Vichianin Y., Kamal S., Suppasilp C., Thongpraparn T., Chanachai R., Gelovani J.G., Relationships between amyloid levels, glucose metabolism, morphologic changes in the brain and clinical status of patients with Alzheimer’s disease, Annals of Nuclear Medicine, DOI: 10.1007/s12149-020-01453-y

Torosyan N., Sethanandha C., Grill J.D., Dilley M.L., Lee J., Cummings J.L., Ossinalde C., Silverman D.H., Changes in regional cerebral blood flow associated with a 45 day course of the ketogenic agent, caprylidene, in patients with mild to moderate Alzheimer’s disease: Results of a randomized, double-blinded, pilot study, Experimental Gerontology, 2018;111:118-121

Thientunyakit T., Sethanandha C., Muangpaisan W., Chawalparit O., Arunrungvichian K., Siriprapa T., Thongpraparn T., Chanachai R., Gelovani J., Implementation of [ 18 F]-labeled amyloid brain PET imaging biomarker in the diagnosis of Alzheimer’s disease: First-hand experience in Thailand, Nuclear Medicine Communications, 2018;39(2):186-192

Name : รศ.พญ. จิราพร ศรีประภาภรณ์

              Assoc. Prof. Jiraporn Sriprapaporn, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

Certificate Fellowship in SPECT and PET Imaging (University of Pennsylvania, USA),  

งานวิจัยSriprapaporn J., Frequently Asked Questions About Bone Mineral Density Test. Siriraj Med J, 2016;68(1):57-64

Sriprapaporn J., Sethanandha C., Yingsa-Nga T., Komoltri C., Thongpraparn T., Harnnanthawiwat C., Utility of adding SPECT/CT imaging to post-therapeutic radioiodine whole-body scan in patients with differentiated thyroid cancer, J Med Assoc  Thai, 2015;98(6):596-605

Ausavarat S., Sriprapaporn J., Satayaban B., Thongnoppakhun W., Laipiriyakun A., Amornkitticharoen B., Chanachai R., Pattanachak C., Circulating thyrotropin receptor messenger ribonucleic acid is not an effective marker in the follow-up of differentiated thyroid carcinoma, Thyroid Research, DOI: 10.1186/s13044-015-0024-4

Name : ผศ.พญ. เฉลิมรัตน์ แก้วพุด

              Asst. Prof. Chalermrat Kaewput, M.D.

Education : พ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)

Certificate in PET/CT and radionuclide therapy (The Royal Liverpool and Broad green University Hospital, UK)

งานวิจัยKaewput, C., Pusuwan, P., Diagnostic usefulness of 18 F-FDG PET/CT in differentiated thyroid cancer patients with elevated serum thyroglobulin or thyroglobulin antibody levels, J Med Assoc Thai, 2017;100(9):1027-1034

Kaewput, C., Vinjamuri, S., Comparison of renal uptake of 68Ga-DOTANOC PET/CT and estimated glomerular filtration rate before and after peptide receptor radionuclide therapy in patients with metastatic neuroendocrine tumours, Nuclear Medicine Communications, DOI: 10.1097/MNM.0000000000000591

Name : ผศ. ธนพงษ์ ทองประพาฬ

              Asst. Prof. Thonnapong Thongpraparn, M.D.

Education : วท.บ,(ฟิสิกส์), วศ.ม (นิวเคลียร์เทคโนโลยี), ป. (เทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้งาน)

Certificate Dastance Assisted Training Program for Nuclear Medicine (ม.จุฬาลงกรณ์ฯ)
Certificate radiation Protection for radiation safety supervisor (สำนักงานพลังงานปรมาณูฯ), ป.การจัดการกากกัมมันตรังสี
Certificate Regional Training Courses on Radionuclide Treatment of Liver Cancer (Nori, Islamabud, Pakistan)
Certificate Operation and maintenance of PET/CT program (Washington University; School of Medicine; Mallinckrodt Institute of Radiology; St.Louis, MO USA).

งานวิจัย : Thongpraparn, T., Ikoma, Y., Shiraishi, T., Yamaya, T., Ito, H., Effects of point spread function-based image reconstruction on neuroreceptor binding in positron emission tomography study with [ 11 C]FLB 457, Radiological Physics and Technology, DOI: 10.1007/s12194-015-0343-0

Name : รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ

              Assoc. Prof. Tanyaluck Thientunyakit, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)

Certificate IAEA fellowship in PET (Melbourne, Australia), Fellow of Asian Nuclear Medicine Board (ANMB)

งานวิจัย : Thientunyakit T., Sethanandha C., Muangpaisan W., Chawalparit O., Arunrungvichian K., Siriprapa T., Vichianin Y., Kamal S., Suppasilp C., Thongpraparn T., Chanachai R., Gelovani J.G., Relationships between amyloid levels, glucose metabolism, morphologic changes in the brain and clinical status of patients with Alzheimer’s disease, Annals of Nuclear Medicine, DOI: 10.1007/s12149-020-01453-y

Thientunyakit T., Sethanandha C., Muangpaisan W., Chawalparit O., Arunrungvichian K., Siriprapa T., Thongpraparn T., Chanachai R., Gelovani J.,Implementation of [ 18 F]-labeled amyloid brain PET imaging biomarker in the diagnosis of Alzheimer’s disease: First-hand experience in Thailand,  Nuclear Medicine Communications, 2018;39(2):186-192

Thientunyakit, T., Wongsurawat, N., Hannanthawiwat, C., Nimmannit, A., Relationship between fasting blood glucose level and 18F-FDG PET/CT biodistribution quality in patients with cancer: How much should we concern?, J Med Assoc Thai, 2017;100(5):578-587

Name : รศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

              Assoc. Prof. Benjapa Khiewvan, M.D., CCD, FANMB

Education : พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)

Asian Board of Nuclear Medicine (FANMB)
Certified Clinical Densitometrist (CCD)
Certification in PET/CT (University of Pennsylvania, PA, USA.)
Certification in PET/CT oncology (MD Anderson Cancer Center, TX, USA.)

งานวิจัยKhiewvan, B., Torigian, D.A., Emamzadehfard, S., Paydary, K., Salavati, A., Houshmand, S., Werner, T.J., Alavi, A., An update on the role of PET/CT and PET/MRI in ovarian cancer, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, DOI: 10.1007/s00259-017-3638-z

Khiewvan, B., Atorigian, D., Emamzadehfard, S., Paydary, K., Salavati, A., Houshmand, S., Shamchi, S.P., Werner, T.J., Aydin, A., Roy, S.G., Alavi, A., Kumar, R., Update of the role of PET/CT and PET/MRI in the management of patients with cervical cancer, Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 2016;19(3):254-268 

Khiewvan, B., Ziai, P., Houshmand, S., Salavati, A., Ziai, P., Alavi, A., The role of PET/CT as a prognosticator and outcome predictor in lung cancer, Expert Review of Respiratory Medicine, DOI: 10.1586/17476348.2016.1147959

Name : อ.พญ. พงษ์พิชา ตู้จินดา

              Pongpija Tuchinda, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

งานวิจัย : Thientunyakit T, Pusuwan P, Tuchinda P, Kiewvan B.The correlation of post-operative radioiodine uptake and Tc-99m pertechnetate thyroid scintigraphy and the result of thyroid remnant ablation. J Med Asso Thai 2013;96(9):1199-1207.

Thientunyakit T, Pusuwan P, Tuchinda P, Kiewwan B.The Use of Radioiodine Uptake and Tc-99m pertechnetate Thyroid Scintigraphy in Predicting the Result of Postoperative Thyroid Remnant Ablation Eur J Nucl Med Mol Imaging 2012;S349-S349.

Name : ศ.เกียรติคุณ พญ. ภาวนา ภูสุวรรณ

              Prof. Pawana Pusuwan, M.D.

Education : วทบ., พ.บ., ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์), 

IAEA Fellowship on Clinical Nuclear Medicine (Royal Prince Alfred Hospital, Australia),
IAEA Fellowship on Clinical Nuclear Medicine (Royal Brishane Hospital, Australia),
Certificate on Pediatric Nuclear Medicine (Great Ormond Street Children Hospital, England), IAEA Fellowship on Clinical Nuclear Medicine (Klinik und Poliklinik fur Nuklearmedizin, Germany),
Certificate, Endeavour Executive Awards Fellowship (Research Institute for Asia and Pacific, University of Sydney, Australia.

งานวิจัย : Teyateeti A., Pusuwan P., Teyateeti A., Impact of 18F-FDG PET/CT scan on management of non-small cell lung cancer patients in contexts of university-based hospital in thailand, Siriraj Med J
, DOI: 10.14456/smj.2018.27

Kaewput C, Pusuwan P., Diagnostic usefulness of 18F-FDG PET/CT in differentiated thyroid cancer patients with elevated serum thyroglobulin or thyroglobulin antibody levels, J Med Assoc, 2017;100:1027-34

Claimon A, Pusuwan P, Khiewvan B., Factors influencing the success rate of the first radioiodine therapy for differentiated thyroid carcinoma. J Med Assoc Thai, 2017;207-218

Name : รศ.พญ. สุนันทา เชี่ยววิทย์

              Assoc. Prof. Sunanta Chiewvit, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

งานวิจัย : Chiewvit S., Chiewvit P., Pongsawat N., High prognostic value of one negative F18 FDG PET/CT for cure of malignant lymphomas, J Med Assoc Thai, 2020;103(1):52-57

Chiewvit S., Kumnerdnakta S., Lymphoscintigraphic findings that predict favorable outcome after lymphaticovenous anastomosis, Lymphology, 2017;50(1):1-8

Name : ผศ.พญ. อจลญา เตยะธิติ

              Asst. Prof. Ajalaya Teyateeti, M.D.

Education : พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)

Certificate Research Fellowship in Nuclear oncologic imaging, theranostic and radionuclide therapy (The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA.)

งานวิจัย : Teyateeti A., Brown P.D., Mahajan A., Laack N.N., Pollock B.E., Brain metastases resection cavity radio—surgery based on T2-weighted MRI: technique assessment, Journal of Neuro-Oncology, DOI: 10.1007/s11060-020-03492-x

Teyateeti A., Pusuwan P., Teyateeti A., Impact of 18F-FDG PET/CT scan on management of non-small cell lung cancer patients in contexts of university-based hospital in thailand, Siriraj Medical Journal, DOI: 10.14456/smj.2018.27

Teyateeti, A., Tocharoenchai, C., Muangsomboon, K., Komoltri, C., Pusuwan, P., A comparison of accuracy of planar and evolution SPECT/CT bone imaging in differentiating benign from metastatic bone lesions, J Med Assoc Thai, 2017;100(1):100-110

Name : ผศ.พญ. อภิชญา คล้ายมนต์

              Asst. Prof. Apichaya Claimon, M.D.

Education : พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา) ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)

MEXT The Nuclear Researchers Exchange Program (The University of Tokyo, Japan),
Koh Chang-Soon Fellowship (Seoul National University, South Korea),
Fellow of Asian Nuclear Medicine Board (FANMB)

งานวิจัย : Claimon A., Tojinda N., Taweewatanasopon N., Boonkhon P., Amornkitticharoen B., Wiriyaakradecha S., Thiravit S, Scintigraphic detection of splenosis and accessory spleen by using Tc-99m labelled denatured red blood cells, Siriraj Medical Journal, 2019;71(2):143-149

Claimon, A., Suh, M., Cheon, G.J., Lee, D.S., Kim, E.E., Chung, J.-K., Bilateral Renal Metastasis of Hürthle Cell Thyroid Cancer with Discordant Uptake Between I-131 Sodium Iodide and F-18 FDG, Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2017;51(3):256-260

Claimon, A., Pusuwan, P., Khiewvan, B., Factors influencing the success of the first radioiodine therapy for differentiated thyroid carcinoma, J Med Assoc Thai, 2017;100(2):207-218

Name : อ.ดร. ชูอิจิ ชิระโทริ

              Dr. Shuichi Shiratori, Ph.D.

Education : Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences) เภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (Chiba University, Japan.)

งานวิจัย : Chatachot, K., Shiratori, S., Chaiwatanarat, T., Khamwan, K. Patient dosimetry of 177Lu-PSMA I&T in metastatic prostate cancer treatment: the experience in Thailand. Annals of Nuclear Medicine, 2021, 35(11), pp. 1193–1202

Chongcharoen, W., Shiratori, S. Development and radiosynthesis of a novel bifunctional tri-γ-glutamic acid polypeptide for gallium-68 labeling. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 2021, 45(4), pp. 259–263

Piemjaiswang, R., Shiratori, S., Chaiwatanarat, T., Piumsomboon, P., Chalermsinsuwan, B. Computational fluid dynamics simulation of full breathing cycle for aerosol deposition in trachea: Effect of breathing frequency. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2019, 97, pp. 66–79

แพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก)

Name : นพ. กิจจา รุ่งสิทธิชัย

              Kijja Rhoongsittichai, M.D.

Education : พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ2), ว.ว. (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์)

งานวิจัย : –