บุคลากร สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ผู้ช่วยอาจารย์

น.ส. พจนีย์ กาญจนพิบูลย์

ผู้ช่วยอาจารย์

นักรังสีการแพทย์ และนักเทคนิคการแพทย์

น.ส. เรือนทิพย์ ทิพโรจน์

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. นพรัตน์ พงษ์สวัสดิ์

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. ณัฎฐพัชร จันทร์ต๊ะมูล

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย พิเชษฐ์ มะลิ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. พรพิศ บุญก่อน

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

น.ส. วริศรา วิทยาภาสิทธิ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. ยู นูมากุชิ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นาย กรวิชญ์ ถวิลประวัติ

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

น.ส. อัญชลี ไหลพิริยกุล

นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ)

นักวิทยาศาสตร์

นาย บุญธรรม อมรกิตติเจริญ

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

งานพยาบาล

นาง กฤตยา อุบลนุโชติมรรค

พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นาง ธารทิพย์ วังกาวรรณ์

พยาบาล

น.ส. จันทร์เพ็ญ บุตโชติ

ผู้ช่วยพยาบาล

น.ส. พัชรีญา เชื้อนิล

ผู้ช่วยพยาบาล

นาง สุขุมาล ฉิมวัย

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ผู้ชำนาญงาน)

งานวิทยาศาสตร์

น.ส. นิลมณี ทวีวัฒนโสภณ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

น.ส. ศุภลักษณ์ รัศมี

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

น.ส. จุรีพร อัศวรัตนภักดี

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

น.ส. พรพรรณ เจียมวุฒิศักดิ์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

นาย ทศพร ศิริประภา

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

น.ส. นุชรีย์ พูลเอียด

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

น.ส. ปิติมา รักชนะ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

น.ส. ญาณี กาฬกาญจน์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

น.ส. บันฑิตา อรุณวิภาดา

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

น.ส. ลัญวัชร หมาดปูเต๊ะ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

นาง สุมาลี ปริกประดับ

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นาง กานดา รุจิกลิ่น

พนักงานวิทยาศาสตร์ ส2

นักวิชาการศึกษา

น.ส. ศิริลักษณ์ นักเจริญ

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการโสตฯ

น.ส. จตุพร นิยมสำรวจ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานธุรการ

นาย นฤนาท พึ่งแพ

พนักงานธุรการ

น.ส. ธมนพัชร์ แสงสง่า

พนักงานธุรการ ส2

บริหารงานทั่วไป

นาง ประภา คชดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. ประภัสสร พันททัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. ธันย์ชนก เมษาบุญมา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

งานช่าง

นาย ขรรค์ชัย บุญเพียร

ช่างอิเล็คทรอนิคส์ (ชำนาญงาน)

นาย ประสิทธิ์ ทวีวรรณ

ช่างไม้ ช2

พนักงานประจำห้องทดลอง

น.ส. เยาวภา พันธุ์สวัสดิ์

พนักงานประจำห้องทดลอง ส1

น.ส. บุษบา หอมเกล็ด

พนักงานประจำห้องทดลอง ส1

นาย จิรวัฒน์ จิตติชัย

พนักงานประจำห้องทดลอง

น.ส.นุชบา สระแก้ว

พนักงานประจำห้องทดลอง

นาย ณัฐพล สงวนศักดิ์

พนักงานประจำห้องทดลอง

น.ส. รุ่งลาวัลย์ รัตนพันธ์

พนักงานประจำห้องทดลอง

พนักงานทั่วไป

นาย สุธี แก้วบุดสา

พนักงานทั่วไป บ2

น.ส. เสาวณีย์ กองศรี

พนักงานทั่วไป บ1

นาย มาโนชญ์ สงวนศักดิ์

พนักงานทั่วไป บ1

นาย วรพงภ์ อ่วมอ่อง

พนักงานทั่วไป บ1

น.ส. พรวิไล ใจเมือง

พนักงานทั่วไป

นาย จารึก แดงเสมอ

พนักงานทั่วไป บ1

นาย ทนงศักดิ์ อุรา

พนักงานทั่วไป

นาง บัวงาม วงศ์ประดิษฐ์

พนักงานทั่วไป

นาย อนุชา แจ่มประเสริฐ

พนักงานทั่วไป

น.ส. ลินดา ผิวเกลี้ยง

พนักงานทั่วไป

นาย พิภพ มากคำ

พนักงานทั่วไป

นาย ศุภกร นุ่มน้อย

พนักงานสถานที่ บ1