สถิติการบริการ

หน่วยตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ประเภทการบริการ

ปริมาณงาน/ปีงบประมาณ

2558

2559

2560

2561

2562

1. BONE SCAN

3,229

3,105

3,377

3,732

3,597

2. CARDIAC (MUGA)

510

637

681

685

711

3. PET/CT SCAN

299

410

320

N/A

448

4. RENAL SCAN

498

353

398

459

454

5. MYOCARDIUM

283

146

182

136

166

หน่วยไทรอยด์คลินิก

ประเภทการบริการ

ปริมาณงาน/ปีงบประมาณ

2558

2559

2560

2561

2562

1. การรักษาผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษ

552

487

423

438

454

2. การรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์

420

424

447

455

280

3. คลินิกผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษ

5,101

4.378

3,215

2,542

2,325

4. คลินิกผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์

6,704

6,742

6,899

6,661

7,636

ห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์

ประเภทการบริการ

ปริมาณงาน/ปีงบประมาณ

2558

2559

2560

2561

2562

1. 24 hr. I-131 uptake

1,031

1,007

895

774

600

2. Total Body Scan

846

794

925

871

871

3. Thyroid scan

471

482

471

457

420

ห้อง PET/CT scan

ประเภทการบริการ

ปริมาณงาน/ปีงบประมาณ

2558

2559

2560

2561

2562

1. F-18 FDG PET/CT SCAN: BRAIN

40

28

45

N/A

N/A

2. F-18 FDG PET/CT SCAN: WHOLE BODY

4

10

28

N/A

N/A

3. F-18 FDOPA PET/CT SCAN: BRAIN

0

5

7

N/A

N/A

4. F-18 FDOPA PET/CT SCAN: WHOLE BODY

2

0

1

N/A

N/A

5. WHOLE BODY

389

287

191

N/A

N/A

ศูนย์ไซโคลตรอน ศิริราช

ประเภทการบริการ

ปริมาณงาน/ปีงบประมาณ

2558

2559

2560

2561

2562

1. การผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี F-18 FDG บริการผู้ป่วยในคณะฯ

40

28

45

N/A

N/A

2. การผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี Non F-18 FDG บริการผู้ป่วยในคณะฯ

4

10

28

N/A

N/A

3. การจำหน่ายเภสัชภัณฑ์รังสี F-18 FDG บริการสถาบันการแพทย์อื่น

389

287

191

N/A

N/A