บุคลากรดีเด่นภาควิชารังสีวิทยา ประจำปี 2563

                 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ภาควิชารังสีวิทยาได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่นและบุคลากรที่ได้รับคำชมเชยจากผู้มารับบริการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรภายในภาควิชารังสีวิทยาได้เห็นความสำคัญของการมีความรับผิดชอบ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานแก่ผู้อื่นต่อไป