คณะกรรมการ การศึกษาหลังปริญญา สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

อ.นพ. รัฐชัย แก้วลาย

รองประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

อ.นพ. การย์กวิน ภัทรธีรนาถ