คณะกรรมการ การศึกษาหลังปริญญา สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

ประธานฝ่ายการศึกษา
หลังปริญญา

ผศ.นพ. รัฐชัย แก้วลาย

รองประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

อ.นพ. การย์กวิน ภัทรธีรนาถ

ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน

รศ.พญ. นิศา เมืองแมน

ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน

ผศ.พญ. สิริอร ตริตระการ

ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน

รศ.พญ. จิตรลัดดา วะศินรัตน์

ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน

ผศ.พญ. วรปารี สุวรรณฤกษ์

ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน

พญ. รมิดา อมรสิทธิวัฒน์

ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน

ผศ.พญ. วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์