คณะกรรมการ การศึกษาหลังปริญญา สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

อ.นพ. รัฐชัย แก้วลาย

รองประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

อ.นพ. การย์กวิน ภัทรธีรนาถ

อ.ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน

ผศ.พญ. เฉลิมรัตน์ แก้วพุด

อ.ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน

นพ. กิจจา รุ่งสิทธิชัย