คณะกรรมการ การศึกษาหลังปริญญา สำนักงาน

ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

อ.นพ. รัฐชัย แก้วลาย

รองประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

อ.นพ. การย์กวิน ภัทรธีรนาถ

หัวหน้าทีมการศึกษาภาควิชารังสีวิทยา

นาย ชูเกียรติ โสมทองมี

สาขาวิชารังสีวินิจฉัย

นส. ชนากานต์ มาท้วม

สาขาวิชารังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

น.ส. ยุวดี หิรัญมูล

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

นส. ศิริลักษณ์ นักเจริญ

ฝ่าย IT การศึกษา

นาย ทรงพร แจ้งจั่น