คณะกรรมการ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

ผศ.นพ. รัฐชัย แก้วลาย

รองประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

ผศ.นพ. ปาลนันท์ ศิริวนารังสรรค์

ประธานหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์การแพทย์

รศ.นภมน ศรีตงกุล

ประธานหลักสูตรวุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

รศ.นพ. สมราช ธรรมธรวัฒน์

รศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร

ประธานหลักสูตรวุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง

ศ.พญ. ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์

ประธานหลักสูตรวุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ผศ.นพ.ชนน งามสมบัติ

ประธานหลักสูตรวุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ผศ.นพ. ภัทรวิทย์ วิทยาสุข

ประธานหลักสูตรวุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยเต้านม

ศ.พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

ตัวแทนนักรังสีการแพทย์

ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต

รศ.พญ.นิศา เมืองแมน

ผศ.พญ. นันทกานต์ อภิวโรดมภ์

ผศ.พญ. สิริอร ตริตระการ

รศ.พญ. จิตรลัดดา วะศินรัตน์

ที่ปรึกษางานแพทยศาสตร์ศึกษา

รศ.พญ.วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์

ผศ.พญ. วรปารี สุวรรณฤกษ์

ผศ.พญ. อชิรญา เตยะธิติ

ผศ.พญ. เฉลิมรัตน์ แก้วพุด

อ.นพ. การย์กวิน ภัทรธีรนาถ

อ.นพ. กิจจา รุ่งสิทธิชัย

อ.พญ. รมิดา อมรสิทธิวัฒน์

อ.นพ. จิตติ ชาติภูวภัทร

อ.นพ. วรินทร์ จารุวงศ์วณิชย์

อ.นพ. ธิษณะ ประสาทเสรี

ตัวแทนแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาฯ

พญ. วิมพ์วิภา วุฒิพิทยามงคล

ตัวแทนแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาฯ

พญ.ชนิกานต์ คณุตม์วงศ์

ตัวแทนแพทย์ประจำบ้าน ปี3

พญ. สุภัสสร อมรมณีรัตน์

ตัวแทนแพทย์ประจำบ้าน ปี3

นพ.เวสารัช สืบแสง

ตัวแทนแพทย์ประจำบ้าน ปี2

นพ. ณัฐภัทร ธวัชชัย

ตัวแทนแพทย์ประจำบ้าน ปี2

นพ. กิตติพศ ทัศนียพันธุ์

ตัวแทนแพทย์ประจำบ้าน ปี1

นพ.ณวัฒน์ เติมพงศ์นุรักษ์

ตัวแทนแพทย์ประจำบ้าน ปี1

พญ.รุ้งศิริ พัฒนาสันติชัย

ตัวแทนแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

นพ. วุฒภัทร์ นพรัตน์

ตัวแทนแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ. พิชยุตม์ วงศ์สุวรรณ

กรรมการและเลขานุการ

นาย ชูเกียรติ โสมทองมี

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส. ชนากานต์ มาท้วม

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส. สุกัญญา มิ่งไชย

ผู้ช่วยเลขานุการ

นาย ทรงพร แจ้งจั่น

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส. นันทนา โกรัตนะ