คณะกรรมการ การศึกษาหลังปริญญา สาขาวิชารังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

อ.นพ. รัฐชัย แก้วลาย

รองประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

อ.นพ. การย์กวิน ภัทรธีรนาถ

อ.ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน

ผศ.พญ. นันทกานต์ อภิวโรดมภ์

อ.ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน

พญ. ผาณิต ฉายศิริ